ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.) 012/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : หม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ 22 เควี
ระยะเวลาขายแบบ : 8 เมษายน 2558 ถึง 23 เมษายน 2558
วันที่เสนอราคา : 27 เมษายน 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,900,800    บาท
ราคากลาง : 1,900,800    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 08042558_หม้อแปลง 012.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแบบสอบราคาเพิ่มเติม


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 8 เมษายน 2558