ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)028D/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017332659
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มสายเคเบิ้ลอากาศ 50 ต.มม. (sac) งบโครงการต่างๆ
ระยะเวลาขายแบบ : 31 มกราคม 2562 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เสนอราคา : 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 12797200    บาท
ราคากลาง : 12797200    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620131103436377_ประกาศราคากลาง 028D-62.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620131103436346_ประกาศเชิญชวน028D001.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 31 มกราคม 2562