ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.1 กฟอ.ทรอ.(บห.) 1579/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61057442270
รายละเอียด : จ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุพร้อมรั้วรอบคลังพัสดุ กฟอ.ท่าเรือ
ระยะเวลาขายแบบ : 11 มิถุนายน 2561 ถึง 15 มิถุนายน 2561
วันที่เสนอราคา : 18 มิถุนายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1831733    บาท
ราคากลาง : 1831733    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    035-343199           Fax :    035-341813           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610608101532359_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610608101532312_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณัฐิมา แก้วกมล    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 8 มิถุนายน 2561