ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)002/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ วีที 1 เฟส 22000/110 โวลท์ จำนวน 1 รายการ และ ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี 0.5,30 วีเอ จำนวน 8 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 11 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่เสนอราคา : 24 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1447226.36    บาท
ราคากลาง : 1447226.36    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 9    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590210222319000_ประกาศราคากลางสอบราคาซีที 002-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590210222318937_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสอบราคาซีที002-59.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขการจัดซื้อให้ละเอียดก่อนเสนอราคา สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศศินุช 09 4285 5405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 10 กุมภาพันธ์ 2559