ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)086D/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097744882
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุสำรอง safety stock กลุ่มลูกถ้วยไฟฟ้า 3 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 24 ตุลาคม 2562 ถึง 11 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 12 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 10,370,089.04    บาท
ราคากลาง : 10,370,089.04    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : รายการที่ 2 ลูกถ้วยไลน์โพสท์ ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2 จำนวน 274,430.00 บาท    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621024122053136_ประกาศราคากลาง086D-62.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621024122053105_ประกาศเชิญชวน086D-62.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 24 ตุลาคม 2562