ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B005/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ Non contact Thermometer built in Laser sight Handheld Type
ระยะเวลาขายแบบ : 8 มิถุนายน 2559 ถึง 17 มิถุนายน 2559
วันที่เสนอราคา : 28 มิถุนายน 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,563,100    บาท
ราคากลาง : 3,563,100    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 178,155    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามแบบประกวดราคา ซป.ก.2 กบญ.(จซ) B005/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590530150318699_ประกาศราคากลางประกวดราคาเครื่องมือวัด B005-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590530150318684_ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกวดเคื่องมือ B005.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขการเสนอราคา ก่อนเสนอราคา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช แผนกจัดซื้อฯ 094-285-5405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 30 พฤษภาคม 2559