ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.1นย.(บห)2093/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61067048663
รายละเอียด : จ้างก่อสร้างติดตั้งโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ กฟจ.นครนายก และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 12 กรกฎาคม 2561 ถึง 19 กรกฎาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 20 กรกฎาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2199599    บาท
ราคากลาง : 2199599    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    037-312079           Fax :    037-313473           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610712143841655_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานโครงหลังคา.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610712143841640_11011202.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นราศักดิ์ ปรีดา    E-mail : narasak.pre@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 12 กรกฎาคม 2561