ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B013/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : สายอลูมิเนียมเปลือย และเคเบิ้ลอากาศ 2 รายการ ใช้งานเร่งด่วน
ระยะเวลาขายแบบ : 12 กรกฎาคม 2560 ถึง 21 กรกฎาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 2 สิงหาคม 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2093117.95    บาท
ราคากลาง : 2093117.95    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 104656    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาราคาต่อรายการ
-เงื่อนไขเป็นไปตามแบบประกวดราคา เลขที่ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B013/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600712101622721_ประกาศราคากลาง B013-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600630195052560_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา B013-60.pdf   
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการประกวดราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซด์ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th) สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศศินุช 094-285-5405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 30 มิถุนายน 2560