ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)021D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61057142108
รายละเอียด : จัดซื้อ พัสดุกลุ่มอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 16 รายการ สำหรับงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณืในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า ปก.ก.2กบญ.(จซ.)021D/2561
ระยะเวลาขายแบบ : 19 มิถุนายน 2561 ถึง 3 กรกฎาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 4 กรกฎาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 9,863,844.22    บาท
ราคากลาง : 8,111,659.30    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 264,232    บาท
จำนวน : 16    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610619162702106_ประกาศราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610619162701997_ประกาศเชิญชวน021D-61.pdf   
หมายเหตุ : - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th
- หลักเกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์ราคา ราคาต่ำสุดที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 19 มิถุนายน 2561