ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กบญ.(จซ.) 508/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อหม้อแปลง 30 เควีเอ 1 เฟส งานงบโครงการต่างๆ จำนวน 27 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ : 19 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่เสนอราคา : 2 มีนาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,850,580    บาท
ราคากลาง : 1,850,580    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 19022558_ประกาศราคากลางซส.ก.2 กบญ.(จซ.) 008-2558.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขแนบท้ายสอบราคา


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 19 กุมภาพันธ์ 2558