ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)09D/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61127358298
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)09D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนจัดซื้อตามกลุ่มพิจารณาจุดจัดส่งที่ต้องการใช้งาน 4 พื้นที่ รวมจำนวน 13 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 11 มกราคม 2562 ถึง 29 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 30 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 14,746,124.75    บาท
ราคากลาง : 10,423,296.08    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 13    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    pongstorn.soo@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620111150008814_ประกาศราคากลาง09D-62.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620111155553603_ประกาศเชิญชวน09D-62.pdf   
หมายเหตุ : - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th
- หลักเกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์ราคา ราคาต่ำสุดที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : pongstorn.soo@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 2562