ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กบย.2/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61127249708
รายละเอียด : งานปรับปรุง-ซ่อมแซมพื้น ผนัง พื้นที่บริเวณห้องเก็บกระดาษและบริเวณพื้นที่ทางเข้าอาคารกองการพิมพ์ ที่ชั้น ๑ อาคาร ๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
ระยะเวลาขายแบบ : 11 มกราคม 2562 ถึง 21 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 22 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 674,742    บาท
ราคากลาง : 665,112    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 300    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    02-590-5677           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620111151526244_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(บก.01) V.2.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620111151526213_ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน Fi.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 7 พฤศจิกายน 2561