ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ.(จซ.)001/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 14 มกราคม 2558 ถึง 22 มกราคม 2558
วันที่เสนอราคา : 26 มกราคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,485,100    บาท
ราคากลาง : 1,485,100    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    094-285-5405           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 14012558_ประกาศราคากลางซส.ก.2 กบญ.(จซ.) 001-2558.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : เงื่อนไขอื่นๆตามแบบสอบราคา ซส.ก.2กบญ.(จซ.)001/2558


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 14 มกราคม 2558