ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.03D/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ พัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ กลุ่ม ฮอทไลน์แคล้มป์ งบโครงการต่างๆ จำนวน 4 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 25 มกราคม 2560 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : 15 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3889343    บาท
ราคากลาง : 3889343    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 194468    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาตามเงื่อนไขการจัดซื้อ ในแบบประกวดราคา เลขที่ ซป.ก.2กบญ.03D/2560
-พิจารณาราคาต่อรายการ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600116162528720_ประกาศราคากลาง ประกวดราคา ฮอทไลน์ 03D-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600116162528704_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา 03D-60.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขการจัดซื้อ ตามแบบประกวดราคา ก่อนเสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 16 มกราคม 2560