ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.01D/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนจัดซื้อพัสดุรองปี2560 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง กลุ่ม Guying Hardware
ระยะเวลาขายแบบ : 31 มกราคม 2560 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : 21 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 4187766    บาท
ราคากลาง : 4187766    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 209389    บาท
จำนวน : 7    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาเงื่อนไขจัดซื้อตามแบบประกวดราคาเลขที่ ซป.ก.2กบญ.01D/2560
-พิจารณาราคาต่อรายการ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600120225930425_ประกาศราคากลาง ประกวดราคา Guying 01D-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600120225930425_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา 01D-60.pdf   
หมายเหตุ : ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการประกวดราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 20 มกราคม 2560