ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.3ดบ.(กส.)1011/2561 ลว. 22 พ.ค. 2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างปรับปรุงพื้นที่ Front Office ที่ กฟอ.เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี
ระยะเวลาขายแบบ : 23 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 1 มิถุนายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1070000    บาท
ราคากลาง : 1056250.50    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-3551-5999 ต่อ 15150           Fax :    0-3557-9013           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด และผู้เสนอราคามีคุณสมบัติตรงตามที่กฟภ. กำหนด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610523170445487_ปปช. งานปรับปรุงพื้นที่ Front .pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610523170445487_ประกาศจ้างปรับปรุงFront Office.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สุรีย์รัตน์ ตั้งประเสริฐ    E-mail : sureerat.tan@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 23 พฤษภาคม 2561