ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ.(คพพ)03M/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรอง กลุ่ม Steel wire (form no.04-4) ตามแผนงานโครงการ คพพ. ปี2560
ระยะเวลาขายแบบ : 10 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : 24 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 966424    บาท
ราคากลาง : 966424    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280,467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามเงื่อนไขจัดซื้อ แบบสอบราคาเลขที่ ซส.ก.2 กบญ.(คพพ)03M/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600210111603909_ปรกาศราคากลาง ลวดเหล็ก.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600210111603893_ประกาศ คพพ 03M.pdf   
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการสอบราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405 พลอยนภัส 086-8295181


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 10 กุมภาพันธ์ 2560