ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(คพจ.)07/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์กลุ่ม Overhead Line Hardware (form no.93-2) ตามแผนงานโครงการ คพจ.1 ปี2559
ระยะเวลาขายแบบ : 17 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : 9 มีนาคม 2560
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 4129718.50    บาท
ราคากลาง : 4129718.50    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 206486    บาท
จำนวน : 21    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280,467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามแบบประกวดราคา ซป.ก.2กบญ.(คพจ.)07/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600206103717048_ปรกาศราคากลาง Overhead line 21รก..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600206103717033_ประกาศ คพจ.07-59.pdf   
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการสอบราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405 พลอยนภัส 086-8295181


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 6 กุมภาพันธ์ 2560