ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)091D/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097744792
รายละเอียด : จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 22 เควี ชนิดทนการลัดวงจร 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 9 ตุลาคม 2562 ถึง 17 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 18 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1636094.20    บาท
ราคากลาง : 1636094.20    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621009082944740_ประกาศราคากลาง 091D.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621009082944709_ประกาศเชิญชวน9ตค.62.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 9 ตุลาคม 2562