ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(คพจ.)013D/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุกลุ่ม Overhead Line Hardware (form no.93-2) จำนวน 20 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 4 พฤษภาคม 2560 ถึง 18 พฤษภาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 29 พฤษภาคม 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2249140    บาท
ราคากลาง : 2249140    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 112457    บาท
จำนวน : 20    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280,467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามแบบประกวดราคาซป.ก.2กบญ.(คพจ.)013D/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600424100623211_ปรกาศราคากลาง อุปกรณ์ยีดโยง 20 รก..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600424100623196_ประกาศ 013D.pdf   
หมายเหตุ : ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาให้ชัดเจนก่อนเสนอราคา ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พลอยนภัส 086-8295181ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 24 เมษายน 2560