ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)018M/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบเลขที่ SA4-015/44007 ตามแผนจัดหาทดแทนพัสดุที่เบิกใช้งานย้ายแนว
ระยะเวลาขายแบบ : 27 กรกฎาคม 2560 ถึง 7 สิงหาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 10 สิงหาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1267415    บาท
ราคากลาง : 1267415    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : - พิจารณาราคาต่อรายการ
- พิจารณาตามเงื่อนไขจัดซื้อ แบบสอบราคาเลขที่ ซส.ก.2กบญ.(จซ.)018M/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600727165100179_ประกาศราคากลาง เหล็กคอน 018M-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600727165100163_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สอบราคา อุปกรณ์018M-60.pdf   
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการสอบราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซด์ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th)


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 27 กรกฎาคม 2560