ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   B.๐๐๘/๒๕๖๑

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61067128408
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 5 กรกฎาคม 2561 ถึง 12 กรกฎาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 13 กรกฎาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : ๓,๕๐๕,๓๒๐.๐๐    บาท
ราคากลาง : ๓,๓๗๔,๗๘๐.๐๐    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-130212           Fax :    038130211           E-mail :    pea_ccs@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610706154307421_ปปช.7.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610705205950861_เอกสารประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อรณิชชา สวนทวี    E-mail : ornnicha.sua@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 5 กรกฎาคม 2561