ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   สซ-ก.2 กกค.(จค.)006/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : สอบราคาจัดซื้อสาย Control Cable จำนวน 6 รายการ สำหรับ สถานีไฟฟ้าโป้งน้ำร้อน 2 (ชั่วคราว) จ.จันทบุรี
ระยะเวลาขายแบบ : 19 ตุลาคม 2559 ถึง 26 ตุลาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 28 ตุลาคม 2559
เวลา : 10:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 667,831.41    บาท
ราคากลาง : 667,831.41    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086 ต่อ 10161           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาราคาจากราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591019160810876_ปร.4.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591019160810860_71726.jpg   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ชัยพัฒน์ ตรีรัตนประยูร    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 19 ตุลาคม 2559