ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   EBD-002/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61077500201
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกงานปรับปรุงและเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี แยกบายพาสตัดใหม่ถนนหมายเลข 2037 ถึง สามแยกตัดถนนหมายเลข 201 ก่อนถึง อบต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 7 สิงหาคม 2561 ถึง 15 สิงหาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 16 สิงหาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 940,009.98    บาท
ราคากลาง : 1,147,000.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 321.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 42,800.00    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    044-861188           Fax :    044-861982           E-mail :    choogaert.cha@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610806144305867_Scan_20180806_102031.pdf   
หมายเหตุ : ราคาต่ำสุด


ผู้รับผิดชอบ : ชูเกียรติ ชัยจำรัส    E-mail : choogaert.cha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 6 สิงหาคม 2561