ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(ตบ.) 1796/2558 ลว. 16 ก.ค. 2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ขออนุมัติสอบราคาในการจัดซื้อเครื่อง On-Line PD Surveying System (Handheld)จำนวน 1 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ : 3 สิงหาคม 2558 ถึง 11 สิงหาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 14 สิงหาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 350000    บาท
ราคากลาง : 350000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-3845-5293 ต่อ 10623           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580813151140828_02.ปปช07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580717163154415_S__56221699.jpg   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : กฤษฎา เทพศาสตรา    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 17 กรกฎาคม 2558