ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)026D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : สายเคเบิลใต้ดิน (UG) สำหรับงานผู้ใช้ไฟ บริษัท วัชริน กรุ๊ป (พัทยา) จำกัด เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)026D/2561
ระยะเวลาขายแบบ : 16 มีนาคม 2561 ถึง 23 มีนาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 26 มีนาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 942456    บาท
ราคากลาง : 942456    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : - พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคาต่อรายการ
- เสนอราคารวมค่าขนส่งถึงคลังพัสดุ กฟก.2
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610316160911270_ตารางราคากลางสายพัทยา026.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610316160911270_ประกาศ026D.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 16 มีนาคม 2561