ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    รม. 141/2563
      รายละเอียด : จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย บ.วังพญา-บ.ท่าธง ช่วง1 และ ช่วง3(เฉพาะงานด้านแรงต่ำและหม้อแปลง)
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      วันที่อนุมัติ :    17 มีนาคม 2563  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
นายสุทธิรักษ์ ปักษิณศิริ
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
นายสุทธิรักษ์ ปักษิณศิริ ราคาที่เสนอ 880,833.63
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
นายสุทธิรักษ์ ปักษิณศิริ 880,833.63
      เหตุผล : ราคาต่ำสุด
      ไฟล์สัญญา : 25630528102809571_สัญญา.PDF  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 12 พฤษภาคม 2563
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25630528102809602_แก้ไขสัญญา.PDF