ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ฉ.3 ปทย.104/2563
      รายละเอียด : จ้างเหมาลิด-รอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแบบเฉพาะคราว ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    31 มกราคม 2563  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
-
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
1. นายมนูญ เหล็กหมื่นไวย เสนอราคา 144,450 และ 64,735
2. นายธนากร กุดรังนอก เสนอราคา 145,520 และ 64,200
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
1. นายมนูญ เหล็กหมื่นไวย ราคา 144,450
2. นายธนากร กุดรังนอก ราคา 64,200
      เหตุผล : เป็นราคาที่เหมาะสมต่ำกว่าราคากลางที่ กฟภ.กำหนด
      ไฟล์สัญญา : 25630529145936510_จ.ปทย.010.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 29 พฤษภาคม 2563
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25630529145936588_จ.ปทย.010.pdf