ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : ต.๑ปข.(คพ.) 035 /2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 62
      รายละเอียด :
      ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 จำนวน 1 รายการ
     
      ประกาศราคากลาง : 25620517145054493_2.ตารางแสดงวงเงิน.pdf