ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ขายทอดตลาด  เลขที่   น.1 กฟส.อ.ปซ.(ก)1436/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : ขายสินทรัพย์ประเภทเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ประจำสำนักงาน ของ ผบต.กฟส.อ.ป่าซาง
ระยะเวลาขายแบบ : 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 23 พฤษภาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 24 พฤษภาคม 2562
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 280    บาท
ราคากลาง : 280    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 280    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    053521997 - 8           Fax :    053-520526           E-mail :    arporn.rua@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620516101216102_ราคากลาง 1436.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620516101216071_ประกาศขาย 1436.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อาภรณ์ เรือนหลวง    E-mail : arporn.rua@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2562