รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

เลือกตามวิธี :     ค้นตามสถานะ :    

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติ :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติ(พ.ศ.) :    

    

ลำดับที่งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างราคากลางวิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
1 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 235,414.98 ตกลงราคา บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 (รวมภาษี)
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 268,012.53 ,,
หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง 267093.40 ,,
บริษัท เอส.อิเล็กตริกส์ จำกัด ,,
บริษัท วีอาร์ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ,,
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 เป็นราคาที่ดีที่สุด ต.2 ตง.(บห.) 21/59 รายละเอียด
2 ซื้ออุปกรณ์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง3รายการ 298,785.00 298,785.00 ตกลงราคา บ.เอชแมคไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 303,775
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัดราคาที่เสนอ 299,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 298,475
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัด ราคาที่เสนอ 173,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 124,500

ตร-คบ119/2558 รายละเอียด
3 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ผบง.กฟส.ภูเวียง ประจำเดือน ก.พ. 2561 961.00 961.00 เฉพาะเจาะจง พีพี ก็อปปี้เซนเตอร์ แอนด์เซอร์วิส 961 บาท พีพี ก็อปปี้เซนเตอร์ แอนด์เซอร์วิส 961 บาท เสนอราคาต่ำสุดปละถูกต้องตามเงือนไขกฟภ.ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กฟภ.กำหนด พ/2561 ลว.28 ก.พ. 2561 รายละเอียด
4 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธ.ค. 2560 กฟย.หนค. 201.00 201.00 เฉพาะเจาะจง ห้องภาพ มิตรภาพโฟโต้ 201.- บาท ห้องภาพ มิตรภาพโฟโต้ 201.- บาท เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขกฟภ.ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กฟภ.กำหนด ฉ.1ภว.(หนค.)200/2561 ลว. 29 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
5 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซ่อมรถทะเบียน 83-1435 ขก.(แบตเตอรรี้)กฟส.ภูเวียง 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ซี.เอสแมซซีนเนอรี่ 4494 บาท หจก.เค.ซี.เอสเมซซีนเนอรี่ 4494 บาท เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงือนไขกฟภ.ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กฟภ.กำหนด พ/2561 ลว.29 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
6 จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ขุดหลุมปักเสา บ.ไทยนิคม ม.5 ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
หมายเลขงาน C-60-D-NKLCM.0085.02.1
56,854.45 11,692.28 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 56,645.80 บาท หจก.เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 56,645.80 บาท พิจารณาใช้เกณฑ์ราคา ฉ.1นกล.(กป.)050/2561 รายละเอียด
7 ขออนมัติเบิกจ่ายค่าจ้างรับเหมางานขยายเขต บ้านกุดธาตุ (อบต.กุดธาตุ) C-60-D-PHWCM.0136.02.1,02.2 กฟส.ภูเวียง 103,000.20 103,000.20 เฉพาะเจาะจง สมจิตรการพาณิชย์ 103000.20 บาท สมจิตรการพาณิชย์ 103000.20 บาท เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไข กฟภ.ตามคุณสมบัติเฉพาะที่ กฟภ.กำหนด ฉ1.ภว.(กป.)3381/2560 ลว.15 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
8 • จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ
- เสา คอร. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 80 ต้น ราคารวม 130,968 บาท
- สมอบก ขนาด 0.55 x 0.55 x 0.15 เมตร จำนวน 100 แผ่น ราคารวม 17,762 บาท

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
148,730.00 148,730.00 เฉพาะเจาะจง 1.ลพบุรีคอนกรีต 148000
2.เค คอนกรีต 148700
3.พี เอส ที คอนกรีต 148730
ลพบุรีคอนกรีต 148000 ราคารวมต่ำสุด น.3 ลมส.(คพ.)198/2560 รายละเอียด
9 จ้างซักผ้าปูที่นอน-ปลอกหมอน ห้องนอนเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เดือน ตุลาคม 2561
จำนวนเงิน 600 บาท
600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง กฟย.ดงหลวง กฟย.ดงหลวง ต่ำสุด 01/2561 รายละเอียด
10 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ตัด-ติดกลับมิเตอร์กรณีถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้าประจำปี 61 (กฟส.อ.เขาสมิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 199,876.00 199,876.00 เฉพาะเจาะจง พื้นที่ วังตะเคียน,ทุ่งนนทรี
นายอาทิตย์ ดีมี ราคา 98295.55
นายชุมพร ดำรงค์ ราคา 98434.65

พื้นที่ หนองบอน,ช้างทูน
นายชุมพร ดำรงค์ ราคา 100877.46
นายอาทิตย์ ดีมี ราคา 101441.35
พื้นที่ วังตะเคียน,ทุ่งนนทรี
นายอาทิตย์ ดีมี ราคา 98295.55

พื้นที่ หนองบอน,ช้างทูน
นายชุมพร ดำรงค์ ราคา 100877.46
ราคาต่ำสุด ก.2ขสม.(บห.)1223/2561 ลว.11 ตุลาคม 2561 รายละเอียด
11 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 4 รายการ 139,483.00 139,483.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ยูไนเต็ด ฯ
รายการที่ 1 (34,500.00) รายการที่ 2 (45,200.00) รายการที่ 3 (15,800.00) รายการที่ 4 (12,600.00) 2.บจก. ซิสเต็ม 3
1.หจก.ยูไนเต็ด ฯ (104,967.00) ราคาต่ำสุด ก.2-ชบ.(คพ.)308/2561 รายละเอียด
12 ซื้ออุปกรณ์สำหรับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 14 รายการ 436,132.00 436,132.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอสทีที อิเลคทริค ราคา 436,132.-บาท บจก.เอสทีที อิเลคทริค ราคา 436,132.-บาท คุณภาพมาตรฐานตามที่ กฟภ.กำหนด ก.3กจ(จซ)085/2561 รายละเอียด
13 จ้างเหมาติดตั้งการ์ดกันงูชนิดเมทัลชีทแบบมียางรองด้านในและมีเข็มขัดรัด ฟิดเดอร์8 8S-01-RISER POLE-SNK08-02 บ้านลมโชย 71,707.00 71,707.00 เฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคา นายชัยพฤกษ์ สุพรรณศรี
ราคาที่เสนอ 70040.00 บาท
ผู้เสนอราคา นายชัยพฤกษ์ สุพรรณศรี
ราคาที่เสนอ 70040.00 บาท
ตามระเบียบของ กฟภ.กำหนด ก.2สชข.(กป.)1610 รายละเอียด
14 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ตัด-ติดกลับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า ประจำปี 2561(กฟส.อ.เขาสมิง) ตามอนุมัติที่ ก.2ขสม.(บง.)36/2561 ลว.6 กันยายน 2561 189,079.70 189,079.70 เฉพาะเจาะจง นายภาคภูมิ ผลาเกตุ ราคา 189079.70 นายภาคภูมิ ผลาเกตุ ราคา 189079.70 ราคาต่ำสุด ก.2ขสม.(บง.)36/2561 ลว.6 กันยายน 2561 รายละเอียด
15 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-6312 มห. 1,499.85 1,499.85 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญค้ำคูณทรัพย์ปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 33 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๖๐ กำหนด หจก.บุญค้ำคูณทรัพย์ปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 33 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๖๐ ฉ.2/กต รายละเอียด
16 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ อบต.บางโพธิ์ (ถนนสายบ้านนางมยุรี) หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 1 ต.บางโพธิ์ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลข WBS. C-61-K-SRTCS.0494.02.1 , 02.2 หมายเลขแผนผัง TD02-A04/610494
239,759.91บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 239,759.91บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เฉพาะเจาะจง 1. หจก.เจ.อาร์.ที เสนอราคา 207,366.54บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
2. นายสมเกียรติ บุญธรรม เสนอราคา 209,543.99บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
3. หจก.สมบุญประกายฟ้าฯ เสนอราคา 204,047.56บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
หจก.สมบุญประกายฟ้าฯ เสนอราคา 204,047.56บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่เกินราคากลาง ต.2 สฎ.(กส.)-047/2561 รายละเอียด
17 ซื้อ พัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ c-61-a-fagxx.1000 จำนวน 1 รายการ 457,960.- 457,960.- เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 457,960.- บาท
2. บริษัท กิตติ อีเล็คทริคอล จำกัด 470,800.- บาท
3. บริษัท เอส วาย พาวเวอร์ จำกัด 492,200.- บาท
1. บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 457,960.- บาท 1. มีสินค้าพร้อมส่ง ภายใน 7 วัน นับจากใบสั่งซื้อ
2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจากผู้ผลิตโดยตรง
3. ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบจาก กฟภ.
น.1ฝ.บห.(ฉจ.)069/2561 รายละเอียด
18 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คพจ.1 แผนงานที่ 1 เสา คอร. ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 785 ต้น 9,298,246.50 9,298,246.50 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.0105532121604 บริษัท ศิรกร จำกัด 8,164,314.00
2.0925539000309 บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จำกัด 8,228,990.15
3.0107537001803 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 8,315,505.00

บริษัท ศิรกร จำกัด 8,164,314.00 เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง, มีรายละเอียดทางเทคนิคตรงตามสเปคที่ กฟภ. กำหนด และราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง PEA(S2)กบญ.033/2561 รายละเอียด
19 จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกงานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟย.พคร.บ้านยางใช้ ม.3 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 140,371.05 140,371.05 เฉพาะเจาะจง 1.นายพีรวัส จุ้ยบุตร เสนอราคา 126,184.14 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1.นายนฤทธิ์ เกตุสัตบรรณ เสนอราคา 125,375.11 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
นายนฤทธิ์ เกตุสัตบรรณ เสนอราคา 125,375.11 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นราคาที่ต่ำสุดและตรงความต้องการของกฟภ. ต.2 นศ.(ปบ.)0153/2561 รายละเอียด
20 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 114,918.00 114,918.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอินเตอร์คอนสรัตชั่นแอยด์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 112,350.00 บาท บริษัทอินเตอร์คอนสรัตชั่นแอยด์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 112,350.00 บาท เป็นบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ได้มาตราฐานตามที่ กฟภ.กำหนด น.1 ฉจ.ทง.(บห.)061/2561 รายละเอียด