รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

เลือกตามวิธี :     ค้นตามสถานะ :    

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติ :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติ(พ.ศ.) :    

    

ลำดับที่งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างราคากลางวิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
1 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 235,414.98 ตกลงราคา บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 (รวมภาษี)
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 268,012.53 ,,
หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง 267093.40 ,,
บริษัท เอส.อิเล็กตริกส์ จำกัด ,,
บริษัท วีอาร์ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ,,
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 เป็นราคาที่ดีที่สุด ต.2 ตง.(บห.) 21/59 รายละเอียด
2 ซื้ออุปกรณ์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง3รายการ 298,785.00 298,785.00 ตกลงราคา บ.เอชแมคไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 303,775
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัดราคาที่เสนอ 299,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 298,475
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัด ราคาที่เสนอ 173,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 124,500

ตร-คบ119/2558 รายละเอียด
3 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการ คฟม.บ้านบ่อท่อ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 107,360.00 139,920.70 เฉพาะเจาะจง 1.นางวรรณี เขียวไชย
2.นางสุพิน สัตย์จิตต์
3.สามพี่น้องการไฟฟ้า
นางวรรณี เขียวไชย เป็นราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคากลาง และเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในท้องที่ ต.2 คท.(กป.)781/2561 รายละเอียด
4 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ผบง.กฟส.ภูเวียง ประจำเดือน ก.พ. 2561 961.00 961.00 เฉพาะเจาะจง พีพี ก็อปปี้เซนเตอร์ แอนด์เซอร์วิส 961 บาท พีพี ก็อปปี้เซนเตอร์ แอนด์เซอร์วิส 961 บาท เสนอราคาต่ำสุดปละถูกต้องตามเงือนไขกฟภ.ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กฟภ.กำหนด พ/2561 ลว.28 ก.พ. 2561 รายละเอียด
5 จ้าง เหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดเครื่องนอนประจำห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้
1. ซักผ้าปูที่นอน จำนวน 4 ผืน
2. ซักปลอกหมอน จำนวน 4 ผืน
3. ซักผ้าห่ม จำนวน 4 ผืน
โดยทำการเปลี่ยนทุกวันที่ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 14 ครั้ง โดยให้เบิกจ่ายค่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. นางเฉิดฉาย ตุงกระโทก เสนอราคา 2,500.00 บาท
2.น.ส.รุนณีย์ สมเจตนา เสนอราคา 2,700.00 บาท
1. นางเฉิดฉาย ตุงกระโทก เสนอราคา 2,500.00 บาท เป็นร้านซักอบรีดมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่พร้อมให้บริการ มีสถานที่จัดเก็บผ้าของลูกค้าที่สะอาด เป็นระเบียบ และป้องกันการสับเปลี่ยนผ้าของลูกค้า และบริการเป็นกันเอง ราคายุติธรรม ฉ.3 นอก.(กป.)113 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 รายละเอียด
6 จ้างเหมาปะผุ เคาะและพ่นสี รถยนต์บรรทุก 2 ตัน หมายเลขทะเบียน 80-4302 นธ. 193,456.00 193,456.00 เฉพาะเจาะจง รายชื่อผู้เสนอราคา
1. บริษัทเด็กโก-ลก จำกัด ราคาที่เสนอ 224,700.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
2. หจก.เค.ที.จี. (สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 193,456.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
1. หจก.เค.ที.จี. (สุไหงโก-ลก) ราคาที่เสนอ 193,456.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) - คุณสมบัติครบถ้วน
- ราคาต่ำสุด
ต.3 ตบ.(กป.) 70/2562 รายละเอียด
7 1.เป็นการจ้างเหมาเอกชนสำรวจสายสื่อสารโทรคมนาคม และบันทึกข้อมูลในระบบ TAMS
สำรวจสายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีการติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ในไลน์เมนและไลน์แยกของสถานีไฟฟ้าสตูล
เส้นทางที่ 1 ตั้งแต่สี่แยกเจ๊ะบิลัง – บ้านเขาจีน (เฉพาะซอยแยกย่อยทั้งหมด)
เส้นทางที่ 2 ตั้งแต่แยกเขาจีน – แยก ตชด.436 (เฉพาะซอยแยกย่อยทั้งหมด)
เส้นทางที่ 3 แยกบายพาสมาสด้าสตูล – แยกบ้านฉลุง (ฝั่งออกเมือง) พร้อมซอยแยกย่อยทั้งหมด
บันทึกข้อมูลในระบบ TAMS โดยการลบข้อมูลที่มีในระบบ TAMS เดิมก่อนการสำรวจออกทั้งหมด (ลบข้อมูลเฉพาะเส้นทางที่มีการสำรวจแล้ว เท่านั้น)
428,522.16 428,522.16 เฉพาะเจาะจง นายสุพงศ์ ราโชกาญจน์ ที่อยู่ 16/10 ซอยข้างปั้ม ปตท. ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ราคาที่เสนอ 428,522.16 บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทสิบหกสตางค์)
นายอภิชาต ทองดำ ที่อยู่ 202 ม.2 ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา ราคาที่เสนอ 433,200.20 บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบสตางค์)

นายสุพงศ์ ราโชกาญจน์ ที่อยู่ 16/10 ซอยข้างปั้ม ปตท. ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ราคาที่ตกลงจ้าง 428,522.16 บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทสิบหกสตางค์) เสนอราคาต่ำที่สุด และไม่เกินวงเงินราคากลาง สตูล-05/2562 รายละเอียด
8 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟอ.บ้านฉาง ประจำปี 2562 (งานติดตั้ง, สับเปลี่ยน, ถอนคืนเลิกใช้ไฟ และ ย้ายจุด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ติดตั้ง เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา) 1 เฟส จำนวน 900 เครื่อง
2 ติดตั้ง มิเตอร์ + แป้นไม้ + เดินสายเข้าออก (เสา) 1 เฟส จำนวน 600 เครื่อง
3 ติดตั้ง มิเตอร์ + แป้นไม้ + เดินสายเข้าออก (ชายคา) 1 เฟส จำนวน 400 เครื่อง
4 ติดตั้ง มิเตอร์ (อาคารชุด) 1 เฟส จำนวน 50 เครื่อง
5 ติดตั้ง เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา) 3 เฟส จำนวน 30 เครื่อง
6 ติดตั้ง มิเตอร์ + เดินสายเข้าออก (เสา) 3 เฟส จำนวน 20 เครื่อง
7 ติดตั้ง มิเตอร์ + แป้นไม้ + เดินสายเข้าออก (เสา) 3 เฟส จำนวน 20 เครื่อง
8 ติดตั้ง มิเตอร์ (อาคารชุด) 3 เฟส จำนวน 20 เครื่อง
9 รื้อถอน /ตัดกลับ เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา/อาคารชุด) 1 เฟส จำนวน 250 เครื่อง
10 รื้อถอน /ตัดกลับ เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา/อาคารชุด) 3 เฟส จำนวน 20 เครื่อง
11 ต่อกลับ เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา/อาคารชุด) 1 เฟส จำนวน 20 เครื่อง
12 ต่อกลับ เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา/อาคารชุด) 3 เฟส จำนวน 10 เครื่อง
13 สับเปลี่ยนเฉพาะตัวมิเตอร์ (ชำรุด/ละเมิด) 1 เฟส จำนวน 747 เครื่อง
14 สับเปลี่ยนเฉพาะตัวมิเตอร์ (ชำรุด/ละเมิด) 3 เฟส จำนวน 53 เครื่อง
15 สับเปลี่ยน ตู้มิเตอร์/ตู้มิเตอร์พร้อมมิเตอร์ (ชำรุด) 3 เฟส จำนวน 10 เครื่อง
16 ปลดเชื่อมสายเมน (ราคา/เครื่อง) 1 เฟส จำนวน 0 เครื่อง
17 ปลดเชื่อมสายเมน (ราคา/เครื่อง) 3 เฟส จำนวน 0 เครื่อง
18 ย้ายและติดตั้ง เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา) 1 เฟส จำนวน 31 เครื่อง
19 ย้ายและติดตั้ง เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา) 3 เฟส จำนวน 5 เครื่อง
396,825.55 396,825.55 เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวเพ็ญศรี คงขันธ์
1. ติดตั้ง เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา) 1 เฟสจำนวน 900 เครื่องราคาเครื่องละ 90 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 86,670.00 บาท
2. ติดตั้ง มิเตอร์ + แป้นไม้ + เดินสายเข้าออก (เสา) 1 เฟสจำนวน 600 เครื่องราคาเครื่องละ 187 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 120,054.00 บาท
3. ติดตั้ง มิเตอร์ + แป้นไม้ + เดินสายเข้าออก (ชายคา) 1 เฟสจำนวน 400 เครื่องราคาเครื่องละ 157 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 67,196.00 บาท
4. ติดตั้ง มิเตอร์ (อาคารชุด) 1 เฟสจำนวน 50 เครื่องราคาเครื่องละ 57 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 3,049.50 บาท
5. ติดตั้ง เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา) 3 เฟสจำนวน 30 เครื่องราคาเครื่องละ 188 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 6,034.80 บาท
6. ติดตั้ง มิเตอร์ + แป้นไม้ + เดินสายเข้าออก (เสา) 3 เฟสจำนวน 20 เครื่องราคาเครื่องละ 317 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 6,783.80 บาท
7. ติดตั้ง มิเตอร์ + แป้นไม้ + เดินสายเข้าออก (ชายคา) 3 เฟสจำนวน 20 เครื่องราคาเครื่องละ 267 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 5,713.80 บาท
8. ติดตั้ง มิเตอร์ (อาคารชุด) 3 เฟสจำนวน 20 เครื่องราคาเครื่องละ 87 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 1,861.80 บาท
9. ตัดกลับ เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา/อาคารชุด) 1 เฟสจำนวน 250 เครื่องราคาเครื่องละ 57 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 15,247.50 บาท
10. ตัดกลับ เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา/อาคารชุด) 3 เฟสจำนวน 20 เครื่องราคาเครื่องละ 87 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 1,861.80 บาท
11. ต่อกลับ เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา/อาคารชุด) 1 เฟสจำนวน 20 เครื่องราคาเครื่องละ 57 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 1,219.80 บาท
12. ต่อกลับ เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา/อาคารชุด) 3 เฟสจำนวน 10 เครื่องราคาเครื่องละ 87 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 930.90 บาท
13. สับเปลี่ยนเฉพาะตัวมิเตอร์ (ชำรุด/ละเมิด) 1 เฟสจำนวน 747 เครื่องราคาเครื่องละ 72 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 57,548.88 บาท
14. สับเปลี่ยนเฉพาะตัวมิเตอร์ (ชำรุด/ละเมิด) 3 เฟสจำนวน 53 เครื่องราคาเครื่องละ 117 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 6,635.07 บาท
15. สับเปลี่ยน ตู้มิเตอร์/ตู้มิเตอร์พร้อมมิเตอร์ (ชำรุด) 3 เฟสจำนวน 10 เครื่องราคาเครื่องละ 142 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 1,519.40 บาท
16. ปลดเชื่อมสายเมน (ราคา/เครื่อง) 1 เฟสจำนวน 0 เครื่องราคาเครื่องละ 57 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี .00 บาท
17. ปลดเชื่อมสายเมน (ราคา/เครื่อง) 3 เฟสจำนวน 0 เครื่องราคาเครื่องละ 87 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี .00 บาท
18. ย้ายและติดตั้ง เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา) 1 เฟสจำนวน 31 เครื่องราคาเครื่องละ 97 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 3,217.49 บาท
19. ย้ายและติดตั้ง เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา) 3 เฟสจำนวน 5 เครื่องราคาเครื่องละ 197 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 1,053.95 บาท
รวมราคาที่เสนอรวมภาษี 386,598.49 บาท
นางสาวเพ็ญศรี คงขันธ์
1. ติดตั้ง เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา) 1 เฟสจำนวน 900 เครื่องราคาเครื่องละ 90 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 86,670.00 บาท
2. ติดตั้ง มิเตอร์ + แป้นไม้ + เดินสายเข้าออก (เสา) 1 เฟสจำนวน 600 เครื่องราคาเครื่องละ 187 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 120,054.00 บาท
3. ติดตั้ง มิเตอร์ + แป้นไม้ + เดินสายเข้าออก (ชายคา) 1 เฟสจำนวน 400 เครื่องราคาเครื่องละ 157 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 67,196.00 บาท
4. ติดตั้ง มิเตอร์ (อาคารชุด) 1 เฟสจำนวน 50 เครื่องราคาเครื่องละ 57 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 3,049.50 บาท
5. ติดตั้ง เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา) 3 เฟสจำนวน 30 เครื่องราคาเครื่องละ 188 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 6,034.80 บาท
6. ติดตั้ง มิเตอร์ + แป้นไม้ + เดินสายเข้าออก (เสา) 3 เฟสจำนวน 20 เครื่องราคาเครื่องละ 317 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 6,783.80 บาท
7. ติดตั้ง มิเตอร์ + แป้นไม้ + เดินสายเข้าออก (ชายคา) 3 เฟสจำนวน 20 เครื่องราคาเครื่องละ 267 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 5,713.80 บาท
8. ติดตั้ง มิเตอร์ (อาคารชุด) 3 เฟสจำนวน 20 เครื่องราคาเครื่องละ 87 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 1,861.80 บาท
9. ตัดกลับ เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา/อาคารชุด) 1 เฟสจำนวน 250 เครื่องราคาเครื่องละ 57 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 15,247.50 บาท
10. ตัดกลับ เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา/อาคารชุด) 3 เฟสจำนวน 20 เครื่องราคาเครื่องละ 87 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 1,861.80 บาท
11. ต่อกลับ เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา/อาคารชุด) 1 เฟสจำนวน 20 เครื่องราคาเครื่องละ 57 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 1,219.80 บาท
12. ต่อกลับ เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา/อาคารชุด) 3 เฟสจำนวน 10 เครื่องราคาเครื่องละ 87 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 930.90 บาท
13. สับเปลี่ยนเฉพาะตัวมิเตอร์ (ชำรุด/ละเมิด) 1 เฟสจำนวน 747 เครื่องราคาเครื่องละ 72 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 57,548.88 บาท
14. สับเปลี่ยนเฉพาะตัวมิเตอร์ (ชำรุด/ละเมิด) 3 เฟสจำนวน 53 เครื่องราคาเครื่องละ 117 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 6,635.07 บาท
15. สับเปลี่ยน ตู้มิเตอร์/ตู้มิเตอร์พร้อมมิเตอร์ (ชำรุด) 3 เฟสจำนวน 10 เครื่องราคาเครื่องละ 142 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 1,519.40 บาท
16. ปลดเชื่อมสายเมน (ราคา/เครื่อง) 1 เฟสจำนวน 0 เครื่องราคาเครื่องละ 57 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี .00 บาท
17. ปลดเชื่อมสายเมน (ราคา/เครื่อง) 3 เฟสจำนวน 0 เครื่องราคาเครื่องละ 87 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี .00 บาท
18. ย้ายและติดตั้ง เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา) 1 เฟสจำนวน 31 เครื่องราคาเครื่องละ 97 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 3,217.49 บาท
19. ย้ายและติดตั้ง เฉพาะตัวมิเตอร์ (เสา/ชายคา) 3 เฟสจำนวน 5 เครื่องราคาเครื่องละ 197 บาท ราคาที่เสนอรวมภาษี 1,053.95 บาท
รวมราคาที่เสนอรวมภาษี 386,598.49 บาท
เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ก2. บฉ.(มต.)/1537/2561 รายละเอียด
9 ขออนุมัติจัดซื้อชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2X36 วัตต์ 288,900.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด เสนอราคา 288,900 บาท
2. บริษัท ฟ้าใส อิเล็คทริค จำกัด เสนอราคา 297,460 บาท
3. บริษัท เอส.อิเล็กตริกส์ จำกัด เสนอราคา 299,600 บาท
บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด ตกลงราคาที่่ 288,900 บาท เกณฑ์การพิจารณา : เสนอราคาต่ำสุดและเป็นไปตามมาตราฐานที่ กฟภ. กำหนด ต.1 สส.(คพ.) 260/2562 ลว.11 ก.พ. 2562 รายละเอียด
10 ซื้อสมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร จำนวน 400 ท่อน, คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2 เมตร จำนวน 200 ท่อน , คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จำนวน 70 ท่อน 236,544.90 236,544.90 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ท็อปแลนด์ คอนกรีต จำกัด 234,116.- บาท
2. บริษัท อินเตอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 237,219.- บาท
1. บริษัท ท็อปแลนด์ คอนกรีต จำกัด 234,116.- บาท 1. เสนอราคาต่ำสุด
2. มีสินค้าพร้อมส่งตามกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับจากใบสั่งซื้อ
3. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผ่านการทดสอบจาก กฟภ.
4. ผู้ขายขึ้่นทะเบียน vendor list กับ กฟภ.
น.1ฝ.บห.(ฉจ.)011/2562 รายละเอียด
11 ซื้อพัสดุอุปกรณ์จำนวน 1 รายการ 460,100.00 460,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ พี ซี อีเล็กทริค คอร์ป จำกัด(สำนักงานใหญ่) คุณสมบัติตรงตามที่กฟภ.กำหนด ก.1อป.(คพ)004/62 ลว. 13 กพ. 62 รายละเอียด
12 จ้างเหมาไฟเกษตรบ้านป่าแดงกลาง หมู่ที่ 8 ตำลบถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 202,903.68 186,496.63 เฉพาะเจาะจง นางสาวศะศิ จำปางาม เสนอราคา 173,988 บาท
นางสาวสุจิตรา ผ่องใส เสนอราคา 173,696.40 บาท
นางสาวสุจิตรา ผ่องใส เสนอราคา 173,500.40 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด D61120389611 รายละเอียด
13 กฟอ.ปลวกแดง จัดซื้อ เสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 100 ต้น สำหรับงานผู้ใช้ไฟ 482,000.00 481,821.00 เฉพาะเจาะจง บ. ยงคอนกรีต จำกัด - 481,821.00 บาท บ. ยงคอนกรีต จำกัด - 481,821.00 บาท เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ก.2 ปลด.(คพ) 13/2562 รายละเอียด
14 จัดซื้ออุปกรณ์ยึดโยงจำนวน 2 รายการ 1,330,147.60 1,330,147.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจพูนชัย จำกัด
รายการที่1 กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเสาคอนกรีต จำนวน 6,210 อัน ราคาที่เสนอรวมภาษี 1,215,980.10 บาท
รายการที่2 กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ เจ 1152 จำนวน 5,130 อัน เสนอราคาที่เสนอรวมภาษี 98,803.80 บาท
บริษัท กิจพูนชัย จำกัด
รวมทั้ง2 รายการ วงเงิน 1,228,770.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 86,013.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,314,783.90 บาท
เป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไขเอกสารซื้อ และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ปก.ก.2กบญ.(จซ.)054D/2561 รายละเอียด
15 จัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. จำนวน 3,000 เมตร 295,320.00 295,320.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เจอาร์ อิเลคทริค ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด เสนอราคา 295,320.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย เสนอราคา 298,530.00 บาท
1. บริษัท เจอาร์ อิเลคทริค ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด เสนอราคา 295,320.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด ต.1หห.(คพ.)1280/2562 รายละเอียด
16 ประกวดราคาจ้างตัดและต่อกลับมิเตอร์ 1 เฟส ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,810,132.44 2,810,132.44 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.พี. (2015) (โซนที่ 1) ราคาที่เสนอ : 1,306,764.25 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองสุขรุ่งเจริญการไฟฟ้า (โซนที่ 2) ราคาที่เสนอ : 832,770.30 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็มดี มาร์เก็ตติ้ง (โซนที่ 3) ราคาที่เสนอ : 636,620.04 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.พี. (2015) (โซนที่ 1) ราคาที่เสนอ : 1,306,764.25 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองสุขรุ่งเจริญการไฟฟ้า (โซนที่ 2) ราคาที่เสนอ : 832,770.30 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็มดี มาร์เก็ตติ้ง (โซนที่ 3) ราคาที่เสนอ : 636,620.04 บาท
เป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไขเอกสารซื้อ/จ้าง และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด Com ฉ.๑ขก.๒(มลว)๑๔๕/๒๕๖๒ รายละเอียด
17 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบโครงการ คฟม.2 ปี 60 จัดสรรปี 61 ครั้งที่ 1 งวดที่ 3 104,726.25 104,726.25 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 104,726.25 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสวิทย์เกียร์ เสนอราคา 108,337.50 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่ตกลงซื้อ 104,726.25 บาท (ราคานี้รวมภาษี) 1. เสนอราคาต่ำที่สุด
2. สินค้าตรงตามสเปคของ กฟภ.
3. ผลิตในประเทศไทย
ก.1 สก.(คพ) 13/62 ลว. 14 ก.พ. 62 รายละเอียด
18 ซื้อหมึกพิมพ์ SAMSUNG ProXpress M4070FR 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที พานทอง เสนอราคา 3,200(ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) ร้านไอที พานทอง เสนอราคา 3,200(ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีเสนอมารายเดียว ก.2พนท.ปบ.085/2562 รายละเอียด
19 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ถนน3201 แยกวัดดอนตะเคียน 243,828.20 243,828.20 เฉพาะเจาะจง หจก.เอนเนอจี2013 เสนอราคา 243,818.77 บาท
หจก.ภักดิ์ศิริ เสนอราคา 243,431.05 บาท
หจก.ภักดิ์ศิริ ตกลงจ้างราคา 243,431.05 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและราคาไม่เกินวงเงินประมาณที่กำหนด ต.1ทซ.(กส.)006/2562 รายละเอียด
20 รายงานขอซื้อหม้อแปลงขนาด 315 เควีเอ 187,785.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด/ราคาที่เสนอ 187,250 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.เอ.วิศวกรรม/ราคาที่เสนอ 188,320 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนชั่นแนลสุวรรณภูมิ/ราคาที่เสนอ 189,390 บาท
1. บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด/ราคาที่เสนอ 187,250 บาท เนื่องจากมีรายละเอียดตรงตามสเปค กฟภ. ระบุ และเสนอราคาต่ำสุด น.2 กฟอ.มสด.(บห.)220 รายละเอียด