ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 8, items 1 to 20 of 148.
กบษ.011/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ Ultrasonic Probe Type 1 ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ ๔ ปี ๒๕๖๒ 16 กันยายน 2562 ถึง 23 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กบษ.012/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ Ultrasonic Probe Type ๒ ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ ๔ ปี ๒๕๖๒ 16 กันยายน 2562 ถึง 23 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA(S2)กบษ.006/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องมือ Corona Viewer งบลงทุนจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มเติม ประจำปี 2562 13 กันยายน 2562 ถึง 23 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจต.ป(รซ)-001-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถหัวลากพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบชานต่ำ (Low bed) ชนิด 3 เพลา จำนวน 8 คัน และรถหัวลากพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นราบ (Flat bed) จำนวน 1 คัน 13 กันยายน 2562 ถึง 11 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding038/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อสายไฟฟ้า
1.เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. จำนวน 55,000 เมตร
2.เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 35,000 เมตร
3.สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเชลเซียส 50 ต.มม.มอก.293 จำนวน 25,000 เมตร
12 กันยายน 2562 ถึง 1 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 ลบ.(ปบ)eb01/62 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างสำรวจและนำเข้าข้อมูลสื่อสารโทรคมนาคมเชิงคุณภาพ บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ลงในระบบบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารโทรคมนาคม (TAMS) ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562 ถึง 18 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-RY-E(B)-010/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทสายไฟฟ้า งานโครงการ คพจ.1 จำนวน 2 รายการ 12 กันยายน 2562 ถึง 19 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
P62070029833 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างถมดินบดอัดแน่น ที่ สฟฟ.บ่อทอง (ถาวร) 12 กันยายน 2562 ถึง 19 กันยายน 2562 รายละเอียด
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)060D/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ยึดโยง รายการสตับโบลท์ เอ็ม 24x1000 โครงการ คพจ. 11 กันยายน 2562 ถึง 18 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1 กกค.(จค.)(จปก.)(e-bid)01/62 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ไลน์สายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สฟ.ฮอด จ.เชียงใหม่ - สฟ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในช่วง กม.2+947 ถึง กม.39 ตาม คพส.9.1 11 กันยายน 2562 ถึง 25 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA(S2)กบ.014/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทเสา 12.20 เมตร สำหรับใช้งานโครงการ คพจ.1 (แผน 3) ในพื้นที่เกาะลันตา เลขที่ PEA(S2)กบ.014/2562 11 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I(E)-117/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มีรหัสพัสดุ กลุ่มอุปกรณ์ประกอบ สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงเหนือดิน ของงานก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง Cut & Turn [สฟ.แรงสูงลำปาง 1 (กฟผ.) - สฟ.ห้างฉัตร] - สฟ.ลำปาง 3 จังหวัดลำปาง 11 กันยายน 2562 ถึง 19 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA(S2)กบ.013/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทสายเคเบิลอากาศ 33 เควี 1x50 ต.มม. สำหรับใช้งานผู้ใช้ไฟ เลขที่ PEA(S2)กบ.013/2562 11 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-LBR.N3-01/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ประจำปี 2562 (สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) 11 กันยายน 2562 ถึง 9 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
นว.(กส.).-052/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ ช่วง แยกบ้านน้ำทรง - บ้านตานิว(จุดที่1) จ.นครสวรรค์ คพจ.1 10 กันยายน 2562 ถึง 17 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจต.ป(สฟ)-012-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อสาย Optical Fiber Overhead Ground Wire(OPGW) จำนวน 2 รายการ 10 กันยายน 2562 ถึง 26 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจน.ป(บ)-057-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV) จำนวน 1 ระบบ 10 กันยายน 2562 ถึง 26 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จก.10/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ถนน-ลาน รางระบายน้ำ และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2562 ถึง 26 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.1หห.(บห)8095/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office ที่ กฟอ.หัวหิน 10 กันยายน 2562 ถึง 17 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1กกค.(ยค)(ซปก)(e-bid)01/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจัดเช่าตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2563-2568 จำนวน 45 คัน 9 กันยายน 2562 ถึง 25 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง