ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 8, items 1 to 20 of 148.
น.1 กฟส.อ.ปซ.(ก)1434/2562 ขายทอดตลาด ขายสินทรัพย์ประเภท เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ประจำสำนักงานและอุปกรณ์ประจำสำนักงาน ของ ผบง.กฟส.อ.ป่าซาง 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 23 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1 กฟส.อ.ปซ.(ก)1435/2562 ขายทอดตลาด ขายสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์สื่อสาร โทรศัพท์สำนักงาน 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 23 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1 กฟส.อ.ปซ.(ก)1437/2562 ขายทอดตลาด ขายสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร ของ ผบต.กฟส.อ.ป่าซาง เครื่องโทรสาร 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 23 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1 กฟส.อ.ปซ.(ก)1439/2562 ขายทอดตลาด ขายสินทรัพย์ ประเภทอุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร ของ กฟย.ต.นครเจดีย์ โทรศํพท์สำนักงาน 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 23 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1 กฟส.อ.ปซ.(ก)1436/2562 ขายทอดตลาด ขายสินทรัพย์ประเภทเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ประจำสำนักงาน ของ ผบต.กฟส.อ.ป่าซาง 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 23 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1 กฟส.อ.ปซ.(ก)1438/2562 ขายทอดตลาด ขายสินทรัพย์ ประเภทเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ประจำสำนักงาน ของ กฟย.ต.นครเจดีย์ 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 23 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M(E)-067/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็ก (Steel Tower) จำนวน 2 ต้น (เสาและฐาน) สำหรับงานก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนม (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้านครพนม 2 จ.นครพนม ตาม คพจ.1 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 29 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจต.ป(ไอที)-001-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ SAN (Storage Area Network) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ระบบ 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 3 มิถุนายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-SPM-SCSP.R-KMA/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
17 พฤษภาคม 2562 ถึง 6 มิถุนายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.2ภก.(บห.)126/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุประเภทสายเคเบิลอากาศเพื่อเติมเต็ม Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ 3 เดือน รหัส 1-02-005-0100 เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. จำนวน 17,000 เมตร 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 27 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจต.ป(รค)-001-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส 630 แอมป์ 12 เคเอ (Solid dielectric) ระบบ 22 เควี จำนวน 53 ชุด และระบบ 33 เควีจำนวน 14 ชุด 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 6 มิถุนายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
N2.EB(จซ.)-10-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน จำนวน 2 รายการ 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 5 มิถุนายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จบ.(คพ)001D/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1X50 ต.มม. เลขที่ จบ(คพ.)001D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 16 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-RY-E(B)-007/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับดำเนินการตามแผนงานยกระดับคุณภาพการจ่ายไฟในนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 24 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จร.-คพญ.1-25/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน ตาม คพญ.1 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ Lot 1 ช่วง แจ่งศรีภูมิ ถึง แจ่งกะต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 17 มิถุนายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จร.-คพญ.1-31/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน ตาม คพญ.1 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ Lot 2 ช่วง แจ่งกู่เฮือง ถึง แจ่งกะต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 20 มิถุนายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M(E)-061/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็ก (Steel Tower) สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้านางรอง - สถานีไฟฟ้าละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 24 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA.(S2)ปพน.005/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ปี2562 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 24 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
N2.EB.(จซ.)-08-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 จำนวน 26,000 ลูก 15 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.2 พล.(กส.)074/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างงานขยายเขตฯ ภายในโครงการอาคารที่พักอาศัย The Habitatt พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ณ โครงการอาคารที่พักอาศัย The Habitatt พิษณุโลก (พร้อมจัดหาอุปกรณ์) 15 พฤษภาคม 2562 ถึง 23 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง