ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
กฟภ.กจต.ป(ลถ)-010-2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ค (52-3) จำนวน 118,100 ลูก 3 เมษายน 2563 ถึง 15 เมษายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจต.ป(ลถ)-011-2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ง (52-4) จำนวน 53,900 ลูก 3 เมษายน 2563 ถึง 15 เมษายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-TDDP.1(E)-061/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตซ์ 1 ขา 22-33 เควี สำหรับงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน จังหวัดขอนแก่นด้วยเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
3 เมษายน 2563 ถึง 13 เมษายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.มค.-006/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อคอนสื่อสาร และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1,667 ชุด ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ ปก.มค.-006/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563 ถึง 9 เมษายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-TDDP.1(E)-062/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อกับดักฟ้าผ่า สำหรับงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน จังหวัดขอนแก่น ด้วยเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563 ถึง 13 เมษายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1ลป.(บห.)(จปก.)(e-bid)01/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ โดยดำเนินการติดตั้ง ตัดฝาก ปรับปรุง ย้าย สับเปลี่ยนและรื้อถอนแรงต่ำ ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับซีที. ในพื้นที่ กฟจ.ลำปาง ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563 ถึง 12 เมษายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กมต.-02-2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจัดซื้อ Decade Resistance Box เลขที่ กฟภ.กมต.-02-2563 จำนวน 1 รายการ 3 เมษายน 2563 ถึง 10 เมษายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 ลยว.(กส.)202/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง สถานีฯ ลาดยาว - แยกบ้านหนองสังข์ (จุดที่ 1) อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 3 เมษายน 2563 ถึง 9 เมษายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจน.ป(ร)-011-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ Animal Barrier และ Cutout Bracket จำนวน 2 รายการ 3 เมษายน 2563 ถึง 16 เมษายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจต.ป(ลถ)-012-2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ จ (52-8) จำนวน 47,200 ลูก 3 เมษายน 2563 ถึง 15 เมษายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-TDDP.1(A)-166/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างงานโยธา งานติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (TP.2) ระบบ 115-22 เควี ขนาด 1x25 เอ็มวีเอ (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 3 เมษายน 2563 ถึง 23 เมษายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA(SM)-CM-003/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อกล้องส่องความร้อน ความละเอียด 640X480 Pixels จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e–bidding) 2 เมษายน 2563 ถึง 15 เมษายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจต.ป(สฟ)-009.1-2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ตร.มม. จำนวน 5,250 กม. 2 เมษายน 2563 ถึง 14 เมษายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจต.ป(สฟ)-009.2-2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ตร.มม. จำนวน 3,606.168 กม. 2 เมษายน 2563 ถึง 14 เมษายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
S1(B)Transformers(C)008/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุหลักปี2563 หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 2 เมษายน 2563 ถึง 10 เมษายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.1 ทซ.(ปบ.)026/2563 แลกเปลี่ยน จัดซื้อไฮดรอลิคบีบหลอดต่อสาย จำนวน 2 ชุด 1 เมษายน 2563 ถึง 1 เมษายน 2563 รายละเอียด
ต.3 กกค.(ยธ) e-bid 05/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างห้องสุขาแบบที่1 ขนาด 2.75 x 7.50 เมตร สำหรับลูกค้าและผู้พิการ ภายนอกอาคารสำนักงาน ที่ กฟย.อ.ศรีสาคร 1 เมษายน 2563 ถึง 7 เมษายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3กบล.(บธ.)848/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องมือช่างสำหรับให้บริการธุรกิจเสริม ของ กฟฉ.3 จำนวน 4 รายการ 1 เมษายน 2563 ถึง 8 เมษายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.1กบษ.(ปฮ.)707/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า ๒๒-๓๓ kV จำนวน ๕๗ รายการ 1 เมษายน 2563 ถึง 10 เมษายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.1กบษ.(ปฮ.)815/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องมือฮอทสติก ๑๑๕ kV สำหรับเสาคอนกรีต จำนวน ๔๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด 1 เมษายน 2563 ถึง 10 เมษายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง