ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 181.
PEA-SPM-TDDP1-NJA/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้านาทวี จังหวัดสงขลา 20 มีนาคม 2562 ถึง 23 เมษายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3นม2(หทล)EBD-001/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 , คขก.๒ , คฟม.๒ , งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า(I.MR) ในปี ๒๕๖๒ กฟจ.นม๒ (หทล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2562 ถึง 4 เมษายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3 กกค.(ยธ.)409/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบำรุงรักษาเพื่อการบริหารจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องมือรถฮอทไลน์กระเช้าแรงสูง 33-115 kV รถกระเช้าแก้ไฟฟ้าขัดข้อง และอื่นๆ ที่ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 19 มีนาคม 2562 ถึง 2 เมษายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 นม3(สรน)(บห.)EBD-001/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ ปี 2562 ของกฟจ.นม3 (สรน) 19 มีนาคม 2562 ถึง 4 เมษายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 ภข.(บห.) EBD-001/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1, คขก.2, คฟม.2 และงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่ง(I.MR) ปี 2562 จำนวน 10 รายการ ของ กฟอ.ภูเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 19 มีนาคม 2562 ถึง 4 เมษายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 ปส.(บห.)EBD-001/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ ของ กฟอ.ปราสาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2562 ถึง 4 เมษายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 พม.(คพ.)EBD-001/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต ไตรมาส 1-2 จำนวน 10 รายการ ประจำปี 2562 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย) 19 มีนาคม 2562 ถึง 4 เมษายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3สคว.(คพ.)EBD-001/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 9 รายการ ของกฟอ.สีคิ้ว ปี2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2562 ถึง 4 เมษายน 2562 รายละเอียด
ฉ.3/ปธ.(บห.) EBD-001/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1, คขก.2, คฟม.2, งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (I.MR) ปี 2562 กฟอ.ปักธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2562 ถึง 4 เมษายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M(E)-004/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์ - สี่แยกบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 19 มีนาคม 2562 ถึง 23 เมษายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 บญ.(คพ.)EBD001/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1, คขก.2, คฟม.2, งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า(I.MR) ในปี 2562 ของ กฟอ.บญ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 19 มีนาคม 2562 ถึง 4 เมษายน 2562 รายละเอียด
ฉ.3 นร.(คพ.)EBD-001/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ของ กฟอ.นางรอง เลขที่ ฉ.3 นร.(คพ.)EBD-001/2562 ครั้งที่ 1-2562 19 มีนาคม 2562 ถึง 4 เมษายน 2562 รายละเอียด
ฉ.3 ปชง.(คพ.) EBD-001/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างตามโครงการ คพจ.1,คขก.2,คฟม.2,งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่ง (I.MR) ประจำปี 2562 จำนวน 8 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2562 ถึง 4 เมษายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.2ทส.(บห.)799/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการ PEA Front Office กฟอ.ทุ่งสง 18 มีนาคม 2562 ถึง 25 มีนาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จร.-คพจ.1-18/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าเเก่งคอย - บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมเเก่งคอย) จังหวัดสระบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งเเละจำหน่าย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2562 ถึง 25 เมษายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 กบญ.(ตป.)472/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแบบรายปีประจำปี 2562 ของ กฟอ.แกลง 18 มีนาคม 2562 ถึง 3 เมษายน 2562 รายละเอียด
ต.3กกค.(ยธ.)ebid04/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ/โรงเก็บมิเตอร์พร้อมสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟจ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2562 ถึง 1 เมษายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-CDD-02/2018 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ในพื้นที่ กฟก.2 18 มีนาคม 2562 ถึง 15 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)22/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อพัสดุรองเพิ่มเติมตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ปี 2561 จำนวน 2 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)22/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2562 ถึง 25 มีนาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
S1(B)Hardware(พัสดุรอง)007/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุรองปี2562 อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 2 รายการ(ครั้งที่2) 15 มีนาคม 2562 ถึง 25 มีนาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง