ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

ค้นตามปีงบประมาณ(พ.ศ.) :    ค้นตามรายไตรมาส :


ลำดับที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเรื่องวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นวันที่ประกาศ 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 50, items 1 to 20 of 1000.
1 แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ/กฟภ.สาขาอำเภอสามโคก/กฟจ.ปทุมธานี ชั้น 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 696,578.39 13 กันยายน 2562 ไฟล์ประกาศ
2 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟส.อ.วิหารแดง/กฟอ.หนองแค ชั้น 3 จ.สระบุรี การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,507,159.98 18 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
3 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟส.อ.วิหารแดง/กฟอ.หนองแค ชั้น 3 จ.สระบุรี การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 495,775.21 25 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
4 แผนกบัญชีและประมวลผล/กฟจ.พะเยา ชั้น2/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,994,910.35 15 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
5 แผนกบัญชีและประมวลผล/กฟจ.พะเยา ชั้น2/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,897,160.99 9 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
6 กฟภ.สาขาอำเภอรามัน/กฟจ.ยะลา ชั้น2/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,728,898.63 18 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
7 กฟภ.สาขาอำเภอรามัน/กฟจ.ยะลา ชั้น2/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,397,731.18 29 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
8 แผนกก่อสร้าง/กฟอ.นางรอง ชั้น 2 จ.บุรีรัมย์/การไฟฟ้าเขต3(นครราชสีมา) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
9 สถานีไฟฟ้าสุไหงโก-ลก/แผนกจัดการงานสถานีไฟฟ้า 1/กองปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,406.00 30 สิงหาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
10 ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ(ต3)/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,165.17 30 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
11 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟอ.สะเดา ชั้น2 จ.สงขลา/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,625,612.62 1 กรกฎาคม 2562
12 ฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลง/ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา/รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000.00 26 สิงหาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
13 กองระบบสารสนเทศ/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า(ต3)/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111,419.00 22 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
14 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟอ.สุไหงโก-ลก ชั้น2 จ.นราธิวาส/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,603,505.40 5 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
15 กฟภ.สาขาอำเภอเชียงยืน/กฟจ.มหาสารคาม ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต2(อุบลราชธานี) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 524,980.52 12 มีนาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
16 กฟภ.สาขาอำเภอเชียงยืน/กฟจ.มหาสารคาม ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต2(อุบลราชธานี) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 582,563.05 12 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
17 กฟภ.สาขาอำเภอสตึก/กฟจ.บุรีรัมย์ ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต3(นครราชสีมา) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 836,754.73 8 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
18 กฟภ.สาขาอำเภอสตึก/กฟจ.บุรีรัมย์ ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต3(นครราชสีมา) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 976,938.49 5 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
19 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอเลิงนกทา/กฟจ.อำนาจเจริญ ชั้น 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 525,595.18 30 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
20 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอเลิงนกทา/กฟจ.อำนาจเจริญ ชั้น 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 540,900.30 5 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ