ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

ค้นตามปีงบประมาณ(พ.ศ.) :    ค้นตามรายไตรมาส :


ลำดับที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเลขที่โครงการในระบบ e-GPเรื่องวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นวันที่ประกาศ 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 50, items 1 to 20 of 1000.
1 แผนกบัญชีและการเงิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลานกระบือ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 64017461944 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,092,013.34 25 มกราคม 2564 ไฟล์ประกาศ
2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมายอ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรี ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 64017455231 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,890,592.52 5 มกราคม 2564 ไฟล์ประกาศ
3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมายอ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรี ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 64017454863 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 519,902.38 5 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
4 แผนกบัญชีและการเงิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งเสลี่ยม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก ชั้น 2 64017037383 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 451,152.74 5 มกราคม 2564 ไฟล์ประกาศ
5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมายอ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรี ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 64017454451 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 925,512.35 3 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมายอ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรี ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 64017433345 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,603,652.82 3 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
7 แผนกประสานงานโครงการ/กองวิศวกรรม ภาค 4/ฝ่ายอำนวยการภูมิภาค ภาค 4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,540.30 25 มกราคม 2564 ไฟล์ประกาศ
8 แผนกบริหารงานทั่วไป/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,489,761.86 29 ธันวาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
9 แผนกบริหารงานทั่วไป/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 64017429423 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,641,161.42 22 มกราคม 2564 ไฟล์ประกาศ
10 แผนกบริหารงานทั่วไป/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,751,514.25 30 กันยายน 2563 ไฟล์ประกาศ
11 แผนกบัญชีและการเงิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนากลาง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 64017425995 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,035,594.35 22 มกราคม 2564 ไฟล์ประกาศ
12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอยางตลาด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 562,003.73 10 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
13 แผนกวิเคราะห์และติดตามผลการตรวจสอบ/กองตรวจสอบการบริหารงานโครงการและงานก่อสร้าง/ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการหลัก 64017416050 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,669.65 30 ธันวาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขาณุวรลักษบุรี ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,262,361.40 5 มกราคม 2564 ไฟล์ประกาศ
15 กองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า/ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,145.97 21 มกราคม 2564 ไฟล์ประกาศ
16 กองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า/ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,564.47 21 มกราคม 2564 ไฟล์ประกาศ
17 กองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า/ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,629.25 21 มกราคม 2564 ไฟล์ประกาศ
18 กองระบบสื่อสาร/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 64017364234 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180,180.02 31 มีนาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
19 กองวิศวกรรมและวางแผน/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ(ต2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 352,978.90 10 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
20 กองวิศวกรรมและวางแผน/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ต2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 63107072369 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 268,080.90 6 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ