ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

ค้นตามปีงบประมาณ(พ.ศ.) :    ค้นตามรายไตรมาส :


ลำดับที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเลขที่โครงการในระบบ e-GPเรื่องวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นวันที่ประกาศ 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 50, items 1 to 20 of 1000.
1 กฟภ.สาขาอำเภอด่านช้าง/กฟอ.เดิมบางนางบวช ชั้น 3 จ.สุพรรณบุรี/การไฟฟ้าเขต3(นครปฐม) ภาค 3 63017147921 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,064,686.34 9 มกราคม 2563 ไฟล์ประกาศ
2 กฟภ.สาขาอำเภอด่านช้าง/กฟอ.เดิมบางนางบวช ชั้น 3 จ.สุพรรณบุรี/การไฟฟ้าเขต3(นครปฐม) ภาค 3 62107114011 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,510,260.65 9 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
3 กฟภ.สาขาอำเภอด่านช้าง/กฟอ.เดิมบางนางบวช ชั้น 3 จ.สุพรรณบุรี/การไฟฟ้าเขต3(นครปฐม) ภาค 3 62077531842 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,092,850.75 26 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
4 กฟภ.สาขาอำเภอด่านช้าง/กฟอ.เดิมบางนางบวช ชั้น 3 จ.สุพรรณบุรี/การไฟฟ้าเขต3(นครปฐม) ภาค 3 62057458775 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,399,592.92 30 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
5 กฟภ.สาขาอำเภอด่านช้าง/กฟอ.เดิมบางนางบวช ชั้น 3 จ.สุพรรณบุรี/การไฟฟ้าเขต3(นครปฐม) ภาค 3 63047157834 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,519,594.73 8 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
6 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอประโคนชัย/กฟอ.นางรอง ชั้น 2 จ.บุรีรัมย์ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 653,879.32 8 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
7 ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ต3)/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4 63047157026 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,557.12 8 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
8 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟอ.กระทุ่มแบน ชั้น 2 จ.สมุทรสาคร/การไฟฟ้าเขต3(นครปฐม) ภาค 3 63047154956 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,270,709.58 7 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
9 แผนกจัดหา/กองสนับสนุนงานก่อสร้าง/ฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 63047155181 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 124,795.38 8 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
10 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟจ.เชียงใหม่2 ชั้น2/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 63047135873 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,937,975.52 7 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
11 กองวิศวกรรมและวางแผน/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ(ก3)/การไฟฟ้าเขต3(นครปฐม) ภาค 3 63047140990 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 522,777.80 8 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
12 แผนกจัดการและงานบัญชี/กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ 2/ฝ่ายพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 391,030.40 8 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
13 แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง/กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต2) 63047149527 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 114,852.20 8 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
14 การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4/ผู้ว่าการ 63047146563 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,406.64 8 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
15 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟจ.พะเยา ชั้น2/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 63047131735 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,164,214.66 7 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
16 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอร้องกวาง/กฟจ.แพร่ ชั้น2 63047145920 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 572,716.37 8 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
17 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอหนองม่วงไข่/กฟจ.แพร่ ชั้น2 63047145521 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 326,777.63 8 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
18 กองออกแบบงานโยธา/ฝ่ายงานโยธา/ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม 63047144594 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,718.91 8 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
19 กองระบบสื่อสาร/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา(น3)/การไฟฟ้าเขต3(ลพบุรี)ภาค1 63047143127 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 600,381.31 8 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
20 กฟภ.สาขาอำเภอนายายอาม/กฟจ.จันทบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต2(ชลบุรี) ภาค 3 63047143887 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,069,526.04 8 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ