ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

ค้นตามปีงบประมาณ(พ.ศ.) :    ค้นตามรายไตรมาส :


ลำดับที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเลขที่โครงการในระบบ e-GPเรื่องวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นวันที่ประกาศ 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 50, items 1 to 20 of 1000.
1 แผนกส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังง/กองวิศวกรรมและวางแผน/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (น1) 63077066547 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 136,992.99 3 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
2 แผนกก่อสร้าง/กฟอ.แกลง ชั้น 2 จ.ระยอง/การไฟฟ้าเขต2(ชลบุรี) ภาค 3 63037447119 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 246,378.20 10 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
3 แผนกก่อสร้าง/กฟอ.แกลง ชั้น 2 จ.ระยอง/การไฟฟ้าเขต2(ชลบุรี) ภาค 3 63037444056 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 352,328.35 10 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
4 แผนกก่อสร้าง/กฟอ.แกลง ชั้น 2 จ.ระยอง/การไฟฟ้าเขต2(ชลบุรี) ภาค 3 63037090377 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 141,222.38 11 มีนาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
5 กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต3)/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 63077064843 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110,171.61 3 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
6 ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ(ต1)/การไฟฟ้าเขต1(เพชรบุรี)ภาค4/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4 63077063705 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,409.11 3 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
7 กฟภ.สาขาพังลา/กฟอ.สะเดา ชั้น2 จ.สงขลา/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 63077062219 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,301,311.33 3 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
8 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟอ.ชะอำ ชั้น2 จ.เพชรบุรี/การไฟฟ้าเขต1(เพชรบุรี)ภาค4 63077061314 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,517,870.66 3 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
9 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอปาย/กฟจ.แม่ฮ่องสอน ชั้น2 63077060161 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,473,459.56 3 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
10 ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม/ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อ/รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,095.00 3 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
11 กองภาษี/ฝ่ายการเงิน/ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,722.86 3 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
12 กองระบบสารสนเทศ/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต3)/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 กรท.ฝบพ.(ต.3) เลขที่โครงการ 63077024088 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,778.99 2 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
13 แผนกบริหารงานทั่วไป/กองประสานนโยบายและพิธีการ/ฝ่ายงานผู้ว่าการ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43,839.40 2 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
14 ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา(ต1)/การไฟฟ้าเขต1(เพชรบุรี)ภาค4/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4 63077048380 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44,425.72 30 มิถุนายน 2563 ไฟล์ประกาศ
15 แผนกบริหารงานทั่วไป/กองอำนวยการ (ฉ2)/การไฟฟ้าเขต2(อุบลราชธานี) ภาค 2 63077055526 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,817,435.27 3 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
16 กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า/ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า/ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม 63077001810 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52,105.70 1 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
17 แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ/กองปฏิบัติการ/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา(ต1) 63077042280 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490,172.11 2 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
18 ฝ่ายงบประมาณ/ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน/รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน 63077048161 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,026.00 3 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
19 กองซื้อขายไฟฟ้า/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า(ก1)/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,258.10 2 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
20 ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อ/รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,885.00 3 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ