ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

ค้นตามปีงบประมาณ(พ.ศ.) :    ค้นตามรายไตรมาส :


ลำดับที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเรื่องวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นวันที่ประกาศ 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 50, items 1 to 20 of 1000.
1 กฟภ.สาขาอำเภอท้ายเหมือง/กฟจ.พังงา ชั้น2/การไฟฟ้าเขต2(นครศรีธรรมราช)ภาค4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 495,342.75 21 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
2 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอรัตนบุรี/กฟจ.สุรินทร์ ชั้น 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 982,864.80 18 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
3 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอบ้านแหลม/กฟจ.เพชรบุรี ชั้น1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 644,000.27 10 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
4 กองระบบงานองค์กร/ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,895.70 21 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
5 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟจ.อุบลราชธานี ชั้น 1/การไฟฟ้าเขต2(อุบลราชธานี) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,949,053.50 10 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
6 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟอ.ลาดหลุมแก้ว ชั้น 3 จ.ปทุมธานี/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,185,483.00 21 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
7 แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง/กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า(ก2) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 241,293.39 21 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
8 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟอ.คลองหลวง ชั้น 2 จ.ปทุมธานี/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,751,215.67 21 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
9 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟอ.ลำลูกกา ชั้น 2 จ.ปทุมธานี/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,326,529.92 21 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
10 กฟภ.สาขาอำเภอสองพี่น้อง/กฟอ.อู่ทอง ชั้น 2 จ.สุพรรณบุรี/การไฟฟ้าเขต3(นครปฐม) ภาค 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,233,273.32 21 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
11 กองระบบสารสนเทศ/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า(ก2)/การไฟฟ้าเขต2(ชลบุรี) ภาค 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 135,727.49 2 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
12 กฟภ.สาขาอำเภอท่าใหม่/กฟจ.จันทบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต2(ชลบุรี) ภาค 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 631,191.02 3 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
13 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟอ.พุนพิน ชั้น2 จ.สุราษฎร์ธานี/การไฟฟ้าเขต2(นครศรีธรรมราช)ภาค4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,893,558.69 21 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
14 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟอ.หาดใหญ่ ชั้น1 จ.สงขลา/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,141,610.64 21 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
15 กองระบบสารสนเทศ/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต2)/การไฟฟ้าเขต2(นครศรีธรรมราช)ภาค4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59,983.00 18 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
16 แผนกบำรุงรักษาอุปกรณ์สายส่งและระบบจำหน่า/กองบำรุงรักษา/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา(ต1) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 573,948.00 21 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
17 แผนกบริหารงานทั่วไป/กองบัญชีทรัพย์สิน/ฝ่ายบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,762.99 21 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
18 สถานีไฟฟ้ายะลา 1/แผนกจัดการงานสถานีไฟฟ้า 1/กองปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,738.00 19 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
19 กองบัญชีทรัพย์สินเครือข่าย/ฝ่ายบัญชี/ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2019 ถึงเดือน ก.ย. 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,229.42 18 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
20 กฟภ.สาขาอำเภอแจ้ห่ม/กฟจ.ลำปาง ชั้น2/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,541,314.77 18 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ