ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

ค้นตามปีงบประมาณ(พ.ศ.) :    ค้นตามรายไตรมาส :


ลำดับที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเลขที่โครงการในระบบ e-GPเรื่องวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นวันที่ประกาศ 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 50, items 1 to 20 of 1000.
1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107327539 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 841,962.68 27 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดำเนินสะดวก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธาราม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 63107323447 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,087,563.51 27 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 2 63107324223 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,023,584.04 27 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
4 แผนกบัญชีและการเงิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอหนองบุญมาก/กฟอ.โชคชัย ชั้น 2 จ.นครราชสีมา 63047549916 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 496,783.66 27 มีนาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
5 แผนกบัญชีและประมวลผล/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 63107319494 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 978,549.84 7 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
6 แผนกสนับสนุนงานบำรุงรักษา/กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79,715.00 25 กันยายน 2563
7 แผนกสนับสนุนงานบำรุงรักษา/กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53,500.00 25 กันยายน 2563
8 แผนกสนับสนุนงานบำรุงรักษา/กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 63078659777 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 349,783.00 18 กันยายน 2563 ไฟล์ประกาศ
9 แผนกสนับสนุนงานบำรุงรักษา/กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497,550.00 17 กันยายน 2563
10 แผนกสนับสนุนงานบำรุงรักษา/กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,743,212.00 1 กันยายน 2563 ไฟล์ประกาศ
11 แผนกสนับสนุนงานบำรุงรักษา/กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97,498.40 21 สิงหาคม 2563
12 แผนกสนับสนุนงานบำรุงรักษา/กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 62117005783 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,910,000.00 10 สิงหาคม 2563
13 แผนกสนับสนุนงานบำรุงรักษา/กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 62117005783 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,985,000.00 10 สิงหาคม 2563
14 แผนกสนับสนุนงานบำรุงรักษา/กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 62117005783 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37,253,000.00 -
15 แผนกสนับสนุนงานบำรุงรักษา/กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 63077116842 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 357,285.84 31 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
16 แผนกสนับสนุนงานบำรุงรักษา/กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46,010.00 30 กรกฎาคม 2563
17 แผนกสนับสนุนงานบำรุงรักษา/กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55,105.00 -
18 แผนกสนับสนุนงานบำรุงรักษา/กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 63057130046 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 406,600.00 2 มิถุนายน 2563 ไฟล์ประกาศ
19 แผนกสนับสนุนงานบำรุงรักษา/กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83,460.00 30 กรกฎาคม 2563
20 แผนกสนับสนุนงานบำรุงรักษา/กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,600.00 15 กรกฎาคม 2563