ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

ค้นตามปีงบประมาณ(พ.ศ.) :    ค้นตามรายไตรมาส :


ลำดับที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเรื่องวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นวันที่ประกาศ 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
1 กฟอ.เกาะสมุย ชั้น2 จ.สุราษฎร์ธานี/การไฟฟ้าเขต2(นครศรีธรรมราช)ภาค4/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,306,099.47 18 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
2 แผนกวิเคราะห์และติดตามผลการตรวจสอบ/กองตรวจสอบการบำรุงรักษา/ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการหลัก การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,493.41 27 มิถุนายน 2562 ไฟล์ประกาศ
3 แผนกวิเคราะห์และติดตามผลการตรวจสอบ/กองตรวจสอบการบำรุงรักษา/ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการหลัก การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,872.75 27 มิถุนายน 2562 ไฟล์ประกาศ
4 แผนกวิเคราะห์และติดตามผลการตรวจสอบ/กองตรวจสอบการบริหารการเงินและการบัญชี/ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,339.30 27 มิถุนายน 2562 ไฟล์ประกาศ
5 แผนกวิเคราะห์และติดตามผลการตรวจสอบ/กองตรวจสอบการบริหารการเงินและการบัญชี/ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,965.50 27 มิถุนายน 2562 ไฟล์ประกาศ
6 แผนกวิเคราะห์และติดตามผลการตรวจสอบ/กองตรวจสอบการขาย การตลาดและบริการลูกค้า/ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการหลัก การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,640.68 27 มิถุนายน 2562 ไฟล์ประกาศ
7 แผนกจัดการและงานบัญชี/กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ 3/ฝ่ายพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,990,612.45 27 มิถุนายน 2562
8 แผนกวิเคราะห์และติดตามผลการตรวจสอบ/กองตรวจสอบการบริหารงานโครงการและงานก่อสร/ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการหลัก การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,708.42 27 มิถุนายน 2562 ไฟล์ประกาศ
9 แผนกวิเคราะห์และติดตามผลการตรวจสอบ/กองตรวจสอบการบริหารงานโครงการและงานก่อสร/ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการหลัก การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,330.68 27 มิถุนายน 2562 ไฟล์ประกาศ
10 ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการหลัก/สำนักตรวจสอบภายใน/ผู้ว่าการ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,563.39 27 มิถุนายน 2562 ไฟล์ประกาศ
11 ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการหลัก/สำนักตรวจสอบภายใน/ผู้ว่าการ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,127.00 27 มิถุนายน 2562 ไฟล์ประกาศ
12 แผนกบัญชีและสนับสนุนงานโครงการ/กองจัดการโครงการ 2/ฝ่ายบริหารโครงการ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,991.54 30 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
13 แผนกสนับสนุนทางการแพทย์/กองสถานพยาบาล/ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 212,228.00 27 มิถุนายน 2562 ไฟล์ประกาศ
14 สำนักตรวจสอบภายใน/ผู้ว่าการ/ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,440.56 27 มิถุนายน 2562 ไฟล์ประกาศ
15 สำนักตรวจสอบภายใน/ผู้ว่าการ/ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,222.60 27 มิถุนายน 2562 ไฟล์ประกาศ
16 แผนกวิเคราะห์และติดตามผลการตรวจสอบ/กองตรวจสอบการจัดการและบริหารองค์กร/ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,608.55 27 มิถุนายน 2562 ไฟล์ประกาศ
17 แผนกวิเคราะห์และติดตามผลการตรวจสอบ/กองตรวจสอบการจัดการและบริหารองค์กร/ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,600.00 27 มิถุนายน 2562 ไฟล์ประกาศ
18 ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน/สำนักตรวจสอบภายใน/ผู้ว่าการ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,050.05 27 มิถุนายน 2562 ไฟล์ประกาศ
19 แผนกจัดการและงานบัญชี/กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ 1/ฝ่ายพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,859,607.32 26 มิถุนายน 2562 ไฟล์ประกาศ
20 แผนกวิเคราะห์และติดตามผลการตรวจสอบ/กองตรวจสอบการผลิตและปฏิบัติการ/ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการหลัก การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,990.00 26 มิถุนายน 2562 ไฟล์ประกาศ