ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA(SM)-SA-006.2/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63047271600
รายละเอียด : จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพ Switchgear ๒๒ kV และระบบควบคุมป้องกันตามมาตรฐาน IEC๖๑๘๕๐ ของ กบส.และ กอค. Sub-Bid B จำนวน 3 สถานีไฟฟ้า ได้แก่ สถานีไฟฟ้าพุแค เขต กฟก.1 ,สถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน และขลุง เขต กฟก.2
ระยะเวลาขายแบบ : 10 มิถุนายน 2563 ถึง 18 มิถุนายน 2563
วันที่เสนอราคา : 19 มิถุนายน 2563
เวลา : 8:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 170748888    บาท
ราคากลาง : 166182598.80    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 8537445    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025909107           Fax :    025909098           E-mail :    niwat.int@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630601115308475_ตารางแสดงวงเงิน Bid B.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นิวัฒน์ อินทโชติ    E-mail : niwat.int@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 1 มิถุนายน 2563