ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   D62030509923

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62037512967
รายละเอียด : จ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรานต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย ไลน์ฟีดเดอร์ 5 สถานีกำแพงเพชร ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาขายแบบ : 28 เมษายน 2562 ถึง 11 เมษายน 2562
วันที่เสนอราคา : 11 เมษายน 2562
เวลา : 9:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 236,842.95    บาท
ราคากลาง : 236,842.95    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620422150622912_แบบ+บก. ฟีดเดอร์ 5 กพ.1.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ทัศไนย มากเสมอ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 22 เมษายน 2562