ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.2ภก.(บห.)126/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62047289934
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุประเภทสายเคเบิลอากาศเพื่อเติมเต็ม Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ 3 เดือน รหัส 1-02-005-0100 เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. จำนวน 17,000 เมตร
ระยะเวลาขายแบบ : 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 27 พฤษภาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 28 พฤษภาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,455,650.00    บาท
ราคากลาง : 2,455,650.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    076-354211           Fax :    076-219966           E-mail :    www.pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620517141321250_126.jpg   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620613112808334_ประกาศ 051.tiff   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สาโรจน์ เล็กกำเหนิด    E-mail : orrathai.k2525@yahoo.co.th    วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2562