ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-SPM-SCSP.R-KMA/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62047276202
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระยะเวลาขายแบบ : 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 6 มิถุนายน 2562
วันที่เสนอราคา : 7 มิถุนายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 28,381,857.00    บาท
ราคากลาง : 28,343,123.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,284.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 1,419,093.00 บาท    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    02-5905835           Fax :    02-5905855           E-mail :    spm@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620517112937965_KMA_ราคากลาง ลงวันที่แล้ว.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620517112937949_62-05-17 ประกาศจ้างก่อสร้าง สฟ.สมุย 1 (เพิ่มเติม).pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภัทรพงศ์ ผ่องพันธุ์งาม    E-mail : pattarapong.pon@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2562