ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ฉ.3 ภข.(บห.) 2438
      รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เดือน 12/2561
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    18 ธันวาคม 2561  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
หจก. ป.ทองคำภูเขียว
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
หจก. ป.ทองคำภูเขียว ราคาที่เสนอ 1281 บาท
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
หจก. ป.ทองคำภูเขียว ราคาที่ตกลง 1281 บาท
      เหตุผล : เป็นร้านค้าที่ได้มาตรฐานตามที่กฟภ.กำหนด
      ไฟล์สัญญา : 25611218115900191_จัดซื้อของใช้ในสำนักงาน 12.61.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 18 ธันวาคม 2561
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25611219143151237_Document 6.pdf