ผู้บริหาร

นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล

นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล

ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าเขต

นายกฤษดา จันทร์ดี

นายกฤษดา จันทร์ดี

ผู้อำนวยการกองอำนวยการ

นายพลายุตม์ งามล้วน

นายพลายุตม์ งามล้วน

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ​

นายวิชัย ไกรศรีวรรธนะ

นายวิชัย ไกรศรีวรรธนะ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นายไพรัช ตรีวิทยายนต์

นายไพรัช ตรีวิทยายนต์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

นายทรงศักดิ์ พิกุลทอง

นายทรงศักดิ์ พิกุลทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ​

นายทนงศักดิ์ ดวงตะวงศ์

นายทนงศักดิ์ ดวงตะวงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา​

นายวันชัย เล็กสมบูรณ์

นายวันชัย เล็กสมบูรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

นายชาญ เพลินสัมพันธ์

นายชาญ เพลินสัมพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ

นายพุทธพร ศักดิ์สุรกานต์

นายพุทธพร ศักดิ์สุรกานต์

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นางเรณู ตวงนิยม

นางเรณู ตวงนิยม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

นายสุวัฒน์ สาธุจรัญ

นายสุวัฒน์ สาธุจรัญ

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผน

นายสุรศักดิ์ เพ็งแป้น

นายสุรศักดิ์ เพ็งแป้น

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ

นายรุ่งศักดิ์ ไชยศรี

นายรุ่งศักดิ์ ไชยศรี

ผู้อำนวยการกองซื้อขายไฟฟ้า

นายธงชัย กลิ่นมาลา

นายธงชัย กลิ่นมาลา

ผู้อำนวยการกองบริการลูกค้า

นายวสันต์ บุญล้อม

นายวสันต์ บุญล้อม

ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา


นายณรงค์ชัย ภาระญาติ

ผู้อำนวยการกองระบบสารสนเทศ

นายณรงค์ชัย เรืองศักดิ์เดชา

นายณรงค์ชัย เรืองศักดิ์เดชา

ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบริหารโครงการ

นายธีรวุฒิ ศรีบูรณ์

นายธีรวุฒิ ศรีบูรณ์

ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสาร

นางชฎาทิพย์ มูลศิลป์

นางชฎาทิพย์ มูลศิลป์

ผู้อำนวยการกองบัญชี