ผู้บริหาร

นายมงคล ตรีกิจจานนท์

นายมงคล ตรีกิจจานนท์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี

นายกฤษดา จันทร์ดี

นายกฤษดา จันทร์ดี

ผู้อำนวยการกองอำนวยการ

นายพลายุตม์ งามล้วน

นายพลายุตม์ งามล้วน

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ​

นายสมชาย ปรีดาภิรัตน์

นายสมชาย ปรีดาภิรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นายวันชัย เล็กสมบูรณ์

นายวันชัย เล็กสมบูรณ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

นายทรงศักดิ์ พิกุลทอง

นายทรงศักดิ์ พิกุลทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ​

นายชาญ เพลินสัมพันธ์

นายชาญ เพลินสัมพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา​

นายรุ่งศักดิ์ ไชยศรี

นายรุ่งศักดิ์ ไชยศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

นายวสันต์ บุญล้อม

นายวสันต์ บุญล้อม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ

นายสุวัฒน์ สาธุจรัญ

นายสุวัฒน์ สาธุจรัญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นางสวรรค์ วงเวียน

นางสวรรค์ วงเวียน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

นายธงชัย กลิ่นมาลา

นายธงชัย กลิ่นมาลา

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผน

นายธีรวุฒิ ศรีบูรณ์

นายธีรวุฒิ ศรีบูรณ์

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ

นายถนอมศักดิ์ ศรีบุญ

นายถนอมศักดิ์ ศรีบุญ

ผู้อำนวยการกองซื้อขายไฟฟ้า

นายกฤษณ์ คำพรหม

นายกฤษณ์ คำพรหม

ผู้อำนวยการกองบริการลูกค้า

นายวีระศักดิ์ กนกหงษ์

นายวีระศักดิ์ กนกหงษ์

ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา


นายเรืองศักดิ์ หวานใจ

ผู้อำนวยการกองระบบสารสนเทศ

นายณรงค์ชัย เรืองศักดิ์เดชา

นายณรงค์ชัย เรืองศักดิ์เดชา

ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบริหารโครงการ

ว่าที่ ร.ต. โชคชัย สุภชัยพานิชพงศ์

ว่าที่ ร.ต. โชคชัย สุภชัยพานิชพงศ์

ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสาร

นางรุ่งนภา บรรณมาส

นางรุ่งนภา บรรณมาส

ผู้อำนวยการกองบัญชี