แบนเนอร์

ข่าวสารBCMS

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา เข้ารับการตรวจประเมินภายใน Internal Audit โดยทีมงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามระบบ BCMS Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา เข้ารับการตรวจประเมินภายใน Internal Audit โดยทีมงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามระบบ BCMS

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา (กฟฉ.3) เข้ารับการตรวจประเมินภายใน Internal Audit โดยทีมงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กฟก.1)  ตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) เพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO22301 ของสำนักงาน กฟฉ.3

กฟฉ.3 จัดประชุมคณะกรรมการ BCMS และส่วนเกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินฯ Read more

กฟฉ.3 จัดประชุมคณะกรรมการ BCMS และส่วนเกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา(กฟฉ.3) จัดประชุมคณะกรรมการ BCMS และส่วนเกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) เพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO22301 ของสำนักงาน กฟฉ.3

คณะตรวจประเมิน Internal Auditor กฟฉ.3 เข้าตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Read more

คณะตรวจประเมิน Internal Auditor กฟฉ.3 เข้าตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

คณะตรวจประเมิน Internal Auditor ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา (กฟฉ.3) เข้าตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) เพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO22301 ของสำนักงาน กฟจ.เพชรบุรี

12