แบนเนอร์

พื้นที่รับผิดชอบ


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1-3 ( 15 แห่ง)

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองคาย 3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเลย
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร 6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครพนม 7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชุมแพ 8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกุมภวาปี
9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองหาน 10. ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.พังโคน 11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู 12. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่
13. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ 14. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 2 (มะลิวัลย์)
15. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)