แบนเนอร์

พื้นที่รับผิดชอบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
(การไฟฟ้าฯ ในระดับชั้น 1 - 2)