แบนเนอร์

พื้นที่รับผิดชอบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
การไฟฟ้าจุดรวมงาน