ทำเนียบผู้บริหาร

นายภักดี วงษาพรหม

นายภักดี วงษาพรหม

ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าเขต

นายสิรวิชญ์ ชาวงษ์

นายสิรวิชญ์ ชาวงษ์

ผู้อำนวยการกองอำนวยการ

นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์

นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ​

นายวริษฐ์ รัชตเมธี

นายวริษฐ์ รัชตเมธี

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นายขจรศักดิ์ รัตน์นันต์

นายขจรศักดิ์ รัตน์นันต์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

นายวีระ ร่มพฤกษ์

นายวีระ ร่มพฤกษ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ​

นายบุญมี สายเชื้อ

นายบุญมี สายเชื้อ

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา​

นายพีรพงศ์ มากบุญสวาสดิ์

นายพีรพงศ์ มากบุญสวาสดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

นายพงศ์ศิษฏ์ โสภาวัฒน์

นายพงศ์ศิษฏ์ โสภาวัฒน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ

นายพิทักษ์ แพะทอง

นายพิทักษ์ แพะทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นายมานิตย์ รัตนวงศ์

นายมานิตย์ รัตนวงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

นายภัทราวุธ เมธีไกรสรพงศ์

นายภัทราวุธ เมธีไกรสรพงศ์

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผน

นายพูนศักดิ์ ธนูรักษ์

นายพูนศักดิ์ ธนูรักษ์

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ

นายพงษ์พร สังกา

นายพงษ์พร สังกา

ผู้อำนวยการกองระบบสารสนเทศ

นายพิชัย ธานีวรรณ

นายพิชัย ธานีวรรณ

ผู้อำนวยการกองบริการลูกค้า

นายทศพล เทียนไชย

นายทศพล เทียนไชย

ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา

นางชุติมา บุตรศรีภูเภา

นางชุติมา บุตรศรีภูเภา

ผู้อำนวยการกองซื้อขายไฟฟ้า

นายมานพ บำรุงศิริ

นายมานพ บำรุงศิริ

ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบริหารโครงการ

นายดุสิต จิตตะรัตน์

นายดุสิต จิตตะรัตน์

ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสาร

นางปัทมา ดวงเงิน

นางปัทมา ดวงเงิน

ผู้อำนวยการกองบัญชี

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 9 ตุลาคม 2562
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองระบบสารสนเทศ