ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายวิจารณ์ คลังบุญครอง
ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้อำนวยการกองอำนวยการ

นายสิรวิชญ์ ชาวงษ์
ผู้อำนวยการกองอำนวยการ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ​

นายวิชัย ไกรศรีวรรธนะ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ​

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นายวริษฐ์ รัชตเมธี
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

นายพีรพงศ์ มากบุญสวาสดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ

นายวีระ ร่มพฤกษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นายพิทักษ์ แพะทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

นายพงษ์พร สังกา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ

นายพงศ์ศิษฏ์ โสภาวัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นายเรวัต จำปาวงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

นางชุติมา บุตรศรีภูเภา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผน

นายภัทราวุธ เมธีไกรสรพงศ์
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผน

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ

นายทศพล เทียนไชย
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองบัญชี

นางปัทมา ดวงเงิน
ผู้อำนวยการกองบัญชี

ผู้อำนวยการกองบริการลูกค้า

นายพิชัย ธานีวรรณ
ผู้อำนวยการกองบริการลูกค้า

ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา

นายดุสิต จิตตะรัตน์
ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา

ผู้อำนวยการกองระบบสารสนเทศ

นายธเนตร ทิพย์วังเมฆ
ผู้อำนวยการกองระบบสารสนเทศ

ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบริหารโครงการ

นายมานพ บำรุงศิริ
ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบริหารโครงการ

ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสาร

นายฐิติพงค์ ลิ่มบุญสืบสาย
ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสาร

ผู้อำนวยการกองซื้อขายไฟฟ้า

นางชุติกาญจน์ ชาวงษ์
ผู้อำนวยการกองซื้อขายไฟฟ้า

แก้ไขข้อมูลล่าสุด: 12 มีนาคม 2564
ผู้รับผิดชอบข้อมูล: กองระบบสารสนเทศ