แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นองค์กรธุรกิจของรัฐขนาดใหญ่ ที่การดำเนินงานมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีการบริหารงานเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าตลอดจนประโยชน์สูงสุดของ PEA ซึ่งได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลายาวนานด้วยความมั่นคงและความมั่นคงและความมีชื่อเสียงในการบริหารกิจการที่ดี ได้รับการยกย่องและเชื่อถือ สืบเนื่องมาจากการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของพนักงานทุกคน จึงได้มาซึ่งจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและประชาชน
จัดหาและให้บริการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย และเชื่อถือได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าและประชาชนเป็นสำคัญ

2. ความรับผิดชอบต่อผู้เป็นเจ้าของกิจการ
บริหารกิจการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คำนึงถึงความคุ้มค่าของภารกิจ สนองนโยบายของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทำรายได้และกำไรให้ PEA เจ้าของกิจการ และพนักงานอย่างเป็นธรรม

3. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และมาตรฐานการครองชีพพร้อมด้วยสวัสดิการที่ดี ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความรู้สามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่ และศักยภาพ พิจารณาให้คุณและโทษด้วยด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม

4. ความรับผิดชอบต่อรัฐ
ให้ความร่วมมือกับรัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของราชการ

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้บริการอย่างทั่วถึงตามมาตรฐานที่กำหนด สนับสนุนกิจกรรม สาธารณะประโยชน์ อนุรักษ์สภาวะแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า และสร้างสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนต่อสังคม

6. ความรับผิดชอบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
มีการบริหารที่ดีให้สำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

จรรยาบรรณของกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ PEA
2. กรรมการต้องบริหารงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของ PEA
3. กรรมการต้องบริหารงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอิสระในการตัดสินใจ ไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลาง เพื่อผลประโยชน์ของ PEA
4. กรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา หรือในกิจการที่กระทำกับการ PEA หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ PEA ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
5. กรรมการพึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ของ PEA เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
6. กรรมการต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับของตนในภายหลัง
7. กรรมการต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว อันมิชอบจากการทำงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
8. กรรมการต้องไม่กระทำการใด อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในองค์กรอื่น ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของ PEA หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของบตนเองหรือของผู้อื่น
9. กรรมการต้องไม่นำข้อมูลของ PEA ไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลลับ ของ PEA ต่อบุคคลภายนอก
10. กรรมการต้องตระหนักและมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และต้องให้ความมั่นใจว่า มีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ

จรรยาบรรณของผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ และให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย นโยบายของรัฐ และข้อบังคับของ PEA
2. มีการบริหารจัดการที่ดีตามนโยบายของ PEA โดยการใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ PEA
3. เป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีวิจารณญาณที่ถูกต้องเที่ยงธรรม ลดความขัดแย้ง เน้นความสามัคคี และการมีส่วนร่วม มีเมตตาธรรมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและมีเหตุผล
4. บริหารทรัพยากรบุคคลด้วยการให้ผลตอบแทนตามผลงาน ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า ประชาชน และผู้ร่วมงาน
6. ดูแลพนักงานให้มีสวัสดิภาพและสวัสดิการในการทำงานที่ดี
7. จัดให้มีระบบบริการลูกค้าที่ดี มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบความพึงพอใจได้
8. ปลูกฝังให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และบทบาทหน้าที่พนักงานต้องปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีต่อ PEA
9. ปลูกฝังให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ
10. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้อง และไม่ทำการใดๆที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ PEA

จรรยาบรรณของพนักงาน

1. มีทัศนะคติที่ดีต่อ PEA และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายของ PEA โดยถือประโยชน์ของ PEA เป็นสำคัญ
2. รักษาระเบียบ วินัย ยึดมั่นในคุณธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสียทั้งต่อตนเอง และสังคม
3. ปฏิบัติตรงต่อเวลา
4. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และประหยัด เพื่อประโยชน์สูงสุดของ PEA
5. มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ใฝ่หาความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตนเองทั้งงานในหน้าที่ และความรู้ทั่วไป ติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา
6. พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน เคารพในสิทธิส่วนบุคคลและให้เกียรติผู้ร่วมงาน
7. รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่อกิจการงานของ PEA
8. มีจิตสำนึกในการให้บริการทั้งแก่ลูกค้าภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ อำนวยความสะดวกอย่างเป็นธรรมทั่วถึงด้วยความรวดเร็วและอัธยาศัยอันดี ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและประชาชน
9. รักษาความลับและข้อมูลข่าวสารของ PEA คู่ค้า และลูกค้าอย่างเคร่งครัด ไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ PEA
10. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้อง และไม่ทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ PEA
11. มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นและทำให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์นำเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 13 มีนาคม 2557
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-9918