แบนเนอร์

วิสัยทัศน์ (Vision)


มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

ภารกิจ (Mission)


"จัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งภายในประเทศ และประเทศข้างเคียงได้มาตรฐานสากล"

"ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพของสินค้าและบริการโดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง"

"มีการบริหาร การจัดการเชิงธุรกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพตลาด และพร้อมสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ"

ค่านิยมร่วม (Core Value)


บริการดี มีคุณธรรม

ที่มา : แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2556-2563​
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองวางแผนวิสาหกิจ   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-5738