ติดต่อเรา (Contact Us)


ฝ่ายบริการวิศวกรรม อาคาร 5 ชั้น 3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่

เลขที่ 200 ถ. งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


PEA_MAP

 

งานบริการ

งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าทุกแรงดันและสถานีไฟฟ้า 

 • บริการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบแรงดันไฟฟ้า 115 เควี ชนิด Air Insulated Substation (AIS) และ Gas Insulated Substation (GIS) ทั้งแบบภายในและภายนอกอาคาร
 • ให้บริการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า 115 เควี
 • งานก่อสร้างระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
 • งานเคเบิลใยแก้วนำแสง
 • งานระบบป้องกันและควบคุมระยะไกล

 

ติดต่อที่

กองบริการวิศวกรรมระบบส่ง ( กบศ. )

โทร. 02-590-9590

โทรสาร (Fax.) 02-590-9598

 

งานบริการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า

 • ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22/33 เควี 
 • ก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งแบบสายอากาศและแบบ เคเบิลใต้ดิน 
 • ติดตั้งเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าสำรอง

 

ติดต่อที่

กองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย ( กบจ. )

อาคาร LED ชั้น 17 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่

โทร. 02-590-9070

โทรสาร (Fax.) 02-590-9078

 

งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า

ให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าระบบแรงดันไฟฟ้า 115 เควี และระบบจำหน่ายแรงดัน 22/33 เควี โดยมีขอบเขตการให้บริการโดยสังเขปดังนี้ 

 

งานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 

ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า อาทิเช่น  Power Transformer, Circuit Breaker 115 kV, Vacuum Circuit Breaker 22 kV, Protection Relay, CT/PT, Battery and Battery Charger และอื่นๆ   

งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 

 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (Preventive  Maintenance of Transformer) 
 • ตรวจสอบทั่วไปและทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าหลัก (Inspection and Cleaning of Main Distribution Board) 
 • ทดสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร  (Air Circuit Breaker and Relay Testing) 
 • ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนทางไฟฟ้า (Insulation Testing) 
 • ตรวจค่าความต้านทานหน้าสัมผัส (Contact Resistance Testing) 
 • วัดค่าความต้านทานหลักดิน (Grounding Measurement) 
 • ตรวจสอบระบบเคเบิลใต้ดิน (Underground) Testing)

 

ติดต่อที่

กองบริการบำรุงรักษา ( กรษ. )

อาคาร LED ชั้น 17 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่

โทร. 02-590-9560

โทรสาร (Fax.) 02-590-9568