แบนเนอร์

การพัฒนาความยั่งยืน ของ กฟภ.

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ที่มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อตอบสนองต่อทิศทางดังกล่าว กฟภ. จึงมุ่งพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(Corporate Social Responsibility : CSR) ของ กฟภ. ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals : SDGs) และมีมาตรฐานเทียบเท่ากับกรอบหลักการสากลของ International Organization for Standardization หรือ ISO 26000 โดยกำหนดเป็นนโยบาย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ที่มีสาระสำคัญ ดังนี้ (..อ่านต่อ..)

รายงานความยั่งยืน

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 13 มีนาคม 2563
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-9910