แบนเนอร์

การดำเนินงานด้าน CSR ของ กฟภ.

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ตระหนักถึงการดำเนินกภารกิจขององค์กรควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดทั่วทั้งองค์กร จึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้ (..อ่านต่อ..)

รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report)

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 24 สิงหาคม 2561
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-9910