ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนคลองสายเมา บ้านท่าแซ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เพิ่มสายเพิ่มเฟส
18/12/2562 09:00
18/12/2562 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074 – 806119 , 074 - 806128
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ