ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DD1 บ.โนนชมภู ถึง DDE2 บ.ใหม่ภูเจริญ
ปักเสาขนาด 22 เมตร จำนวน 24 ต้น
DD1 บ.โนนชมภู ถึง DDE2 บ.ใหม่ภูเจริญ
16/12/2562 08:00
16/12/2562 16:00
กฟอ.เซกา
081-8796639
ประสิทธิ์ วะสาร
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟปฏิบัติงาน