ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงแรมเอกไพลิน,หมู่บ้านไร่ห้าเหล่า ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สับเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณหน้าโรงแรมเอกไพลิน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
25/12/2562 09:00
25/12/2562 15:00
กฟต.ลาดหญ้า
034589251
ฐิติรัตน์ อุ่นศิริ